13.4 C
Istanbul
Pazartesi, Ekim 23, 2017

TÜZÜK TASLAĞI

0

Üyelerimizin bazı ikazı ve önerileri üzerine yeni tüzükte son rötuşlar yapılmıştır.

Son şekli şöyledir.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI
VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
2017

1-DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMACI
a- Derneğin adı Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneğidir. Kısaltılmış adı TSYD’dir.
b- Faaliyet alanı ülke geneli olup, mesleki, sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösterir. Merkezi İstanbul’dadır.
c- Derneğin amacı yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gitmek, yetenekli gençleri amatör spor dallarında geliştirmek ve TSYD kulübü adı altında spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamaktır.

2- DERNEĞİN FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ
a) Dernek taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. İşletmelerini yapar.
b) Her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar
ve spor müsabakaları ile gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir.
c) Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla her düzeyde Eğitim ve Öğretim kurumu, Dershane, Kurs ve Yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.
d) Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla İktisadi, Ticari ve Sanayi İşletmeleri açabilir, Ortaklıklara girebilir, Yardımlaşma Sandıkları kurabilir ve işletebilir.
e) Mevcut yardım toplama kanunları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bağış ve yardım toplar, alır veya verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
f) Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için sosyal ve kültürel lokal ve tesis kurabilir ve işletebilir.
g) Amaç ve hizmetleri doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve internet portalı gibi yayınlar yapabilir, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir.
h) Uluslararası faaliyetlerde bulunabilir, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olabilir, ortak çalışmalar yapabilir ve yardımlaşabilir.
i) Amacın gerçekleşmesi için gerekli görülmesi durumunda Vakıf kurabilir.

3-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI
a) Fiil ehliyetine sahip 21 yaşını bitirmiş olmak
b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak
c) En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak
d) Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan basın ve yayın organlarında sözleşmeli olarak sürekli çalışan herkes, meslekte en az 3 yıl çalışmış olmak ve başka profesyonel işi bulunmamak kaydıyla üyelik için derneğe başvurabilir.
e) Yukarıda söz edilen basın ve yayın organları deyimi sürekli ve periyodik olarak yayınlanan yazılı basın organları, ajanslar ile yurt çapında dinlenebilen ve izlenebilen radyo ve televizyon kuruluşları ile şartlara uygun İnternet sitelerini kapsar.
f) Çalışanlardan kasıt ise yazılı basında spor muhabiri, spor foto muhabiri, spor yorumcusu, spor editör veya spor redaktörü, spor sayfa sekreteri, ressam veya karikatürist ile sözlü ve görüntülü basında spor muhabiri, spor spikeri, spor yorumcusu, spor yönetmeni, spor kameramanı olarak sürekli görev yapanlardır. Buradaki esas, ilgili kurumların SGK kapsamında basın iş sektöründe faaliyet göstermesidir.
g) İnternet sitelerinde ise sadece haber ve spor sitesi olarak faaliyet göstermesi şartı vardır. Bu koşulları taşıyan İnternet sitelerinde en az 3 yıldır çalıştığını belgeleyen Yayın Yönetmeni ve Editörler, gene Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla üye olabilirler.
h) Başvurular Şube olan yerlerde Şube aracılığıyla, diğer illerde Temsilci aracılığıyla Genel Merkez’e yapılır. Şubeler ve Temsilcilikler kendilerine yapılan üye başvurularını araştırır, inceler ve kendi görüşüyle birlikte en kısa sürede Genel Merkez’e gönderir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en fazla 30 gün içinde kabul veya reddeder. Yönetim Kurulunun karar ve kanaati geçerlidir. Başvuru sahibi tüm üyelik koşullarını taşısa bile, Yönetim Kurulunun kanaati olumlu değilse üye olamaz. Kararın sonucu bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
i) Üyelerin spor gazeteciliğine devam edip etmedikleri, Yönetim Kurulu tarafından denetlenir. Basın mesleğinden ayrılanlar ve basında spor dışındaki bir başka göreve geçenler üyeliklerini kaybederler
j) Ancak Dernek üyeliği aralıksız 15 yıl sürmüş olanlar, spor gazeteciliğinden ayrılmış olsalar ya da basın mesleğinden emekli olsalar dahi üyelik haklarını kaybetmezler. Ayrıca malulen emekli olanların üyelikleri de devam eder.

4-ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

5-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Disiplin suçu işleyenler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul’un ihraç kararını onaylaması halinde, üyelikten çıkarılır. Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılanlar için bir daha oylama yapılamaz, derneğe tekrar üye olamaz.

6-ONUR ÜYELİĞİ
Türk Spor basınına ve TSYD’ ye üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere Yönetim Kurulunca onur üyeliği verilebilir. Bir kimseye onur üyeliği verilebilmesi için, o gün toplanan yönetim kurulunun bu kararı oy birliğiyle alması şarttır. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

7-DERNEK ORGANLARI
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu
4- Disiplin Kurulu

8- GENEL KURUL

a) Derneğin Olağan Genel Kurulu üç yılda bir mayıs ayı içinde yapılır. Şubelerdeki üyeler dahil, bütün Dernek üyeleri Genel Kurula katılma hakkına sahiptir. Ancak aidat borcunu ödemeyen üyeler Genel Kurula sadece izleyici olarak katılabilir, oy kullanamaz.

b) Genel Kurulun günü, yeri, saati ve gündemi ile birlikte Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetleme Kurulu raporu tüm üyelere dağıtılmak üzere ilk toplantıdan en az 15 gün önce Genel Merkezde hazır bulundurulur. Ayrıca SMS yolu veya Derneğin internet sitesi aracılığıyla üyelere duyurulur.

c) Yönetime aday olanlar, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu aday isim listelerini ilk Genel Kurul tarihinden bir iş günü öncesine kadar Yönetim Kuruluna bildirmek ve Yönetim Kurulu da bu listeleri Derneğin internet sitesinden yayınlamak zorundadır. Bu tarihten sonraki müracaatlar geçerli değildir.

d) Olağan Genel Kurula bir ay kala Derneğe üye kaydı dondurulur. Seçim sonrası kayıtlar tekrar açılır. Yönetim Kurulu Genel Kurula katılacakların listesini ilk toplantıdan 15 gün önce hazırlar. Derneğin internet sitesinde yayınlar, ayrıca listeleri Genel Merkezde üyelere vermek üzere hazır bulundurur.

e) Olağan Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır. Çoğunluk sağlanamayıp toplantı ertelenirse, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak gene de katılanların sayısı Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üye sayısının toplamından iki kat aşağı olamaz. Şartlar oluşmamışsa Genel Kurul yapılmaz, ileri bir tarihe ertelenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman dilimi bir haftadan az olamaz. Genel Kurul toplantısı Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

f) Genel Kurula katılacak üyelerin isim listesi toplantı salonunda hazır bulundurulur. Kimlik belgeleri görevliler tarafından kontrol edilen üyeler, listedeki isimlerin karşısına imza atarak toplantı salonuna girer. Genel Başkanın üyeleri İstiklal marşı ve saygı duruşuna davet etmesinden sonra, Genel Kurulu adil bir şekilde yönetmek üzere açık oyla bir Başkan ve iki üye seçilerek Divan oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Ancak Başkan toplantıyı iptal veya erteleme hakkına sahip değildir. Bunun kararı Genel Kurul’a aittir.

g) Genel Kurulda daha önceden hazırlanmış ve basılmış listeler yarışsa bile, üyeler dışarıdan da aday olabilir. Pusulalardaki aday isimleri çizilebilir, yerine başkaları yazılabilir. Listeler delinebilir, dışarıdan aday olanlar yönetime girebilir.

h) Yönetici sayısından fazla isim yazılı listeler ile yarısından az isim yazılı listeler geçersizdir. Bir kurul seçiminde kullanılan oy geçersiz ise, bu durum diğer kurulları etkilemez. Onlar geçerli sayılır. Üyeler Genel Kurulda tüzük değişikliğine ilişkin önerge veremez. Seçimde aday listelerin eşit oy alması halinde seçim tekrarlanmaz, Yönetim kura ile belirlenir.

9-GENEL KURULUN GÖREVLERİ
a) Dernek organlarını seçmek
b) Gerekirse Dernek Tüzüğünü değiştirmek
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, bu raporları ibra edip veya etmemek
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylamak
e) Yönetim Kuruluna borçlanma konusunda yetki verip veya vermemek
f) Derneğe gerekli taşınmaz malları satın almak veya eldeki taşınmazları satmak için yönetim kuruluna yetki vermek veya vermemek
g) Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezasına çarptırılan üyenin durumunu görüşmek ve karara bağlamak.
h) Yönetim Kurulunun üye aidatı konusundaki teklifini görüşüp karara bağlamak
i) Yönetim Kurulu tarafından önerilen şube açılıp veya kapanması konusunda karar vermek
j) Derneğin feshine karar vermek. Gerekirse tasfiye komisyonu seçmek.

10-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
a) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da toplam üye sayısının beşte birinin isteği üzerine yapılır. Olağanüstü Genel Kurul talebinde bulunabilmek için imzaların ıslak ve de noter onaylı olması şarttır. Başvurular uygun ise, Yönetim Kurulu bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplamak zorundadır.
b) Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı günden itibaren üye kaydı dondurulur. Seçim sonrası üye kayıtları tekrar açılır.
c) Olağanüstü genel kurulların uygulama bakımından olağan genel kurullardan hiçbir farkı yoktur. Divan Başkanlığı ve üyelerin seçimi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve ibrası, Başkan adaylarının konuşması ve seçimler, aynen olağan genel kurulda olduğu gibi yapılır.
d) Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait gündemde hiçbir değişiklik yapılamaz. Gündeme madde eklenemez. Mevcut gündem karara bağlanır.

11-YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Dernek üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve bu süre içinde Dernek kurullarından disiplin cezası almamış olanlar arasından genel kurulca 3 yıl için seçilmiş 15 üyeden oluşur. Gizli oy, açık sayım yolu ile yapılan seçimde 15 asıl üye, 15 yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda Genel Başkan, 3 Asbaşkan, Genel Sekreter, Mali İşler Sorumlusu, Tesisler Sorumlusu, Spor Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu ve Basın Sorumlusu seçer. Bu görevlerden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu ilk toplantısında boşalan bu görev için yeniden seçim yapar. Yönetim Kurulundaki görevlilerin her biri için en az 5 üyenin önerisiyle yeterlilik oylaması yapılabilir. Gizli oyla yapılan bu seçimde görevli 15 üyeden 10’unun oyu ile görevden alınabilir. Üye, yönetim kurulundaki görevinden ayrılmış olsa dahi, yönetim kurulu üyeliği devam eder. Yönetimden birinin istifası halinde, yedek listeden en fazla oyu almış üye yönetime girer. Yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu üye sayısı ayrılmalardan ötürü 7’ye düşerse, aynı Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde Genel Başkanın, Onun yokluğunda da Asbaşkanlardan birisinin ya da Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Yöneticilerden biri üst üste iki toplantıya izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmez ise Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar, Genel Sekreter tarafından karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelere imzalatılır. Karara karşı olan üyeler bunun nedenini belirten görüşlerini de yazarak ve de imzalayarak muhalefet şerhi koyabilirler.

a) GENEL BAŞKAN
Genel Başkan, Derneği yurt içi ve yurt dışında temsil eder. Dernek bünyesinde kurulan Komite ve Komisyonların doğal başkanıdır. Dernek adına demeç ve açıklama yapmaya, bildiri yayınlamaya yetkilidir. Genel Başkan açıklama yaparken veya bildiri yayınlarken, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde, tek başına imza kullanabilir. Ancak mali konularda tek başına imza atamaz. Bu durumda iki imza şartı vardır. Genel Başkan ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerinden biri, ortaklaşa imza yetkisine sahiptirler. Genel Başkan üst üste veya ayrı iki dönemden fazla ( 3 yıllık iki dönemden toplam 6 sene) görev yapamaz.

b) ASBAŞKANLAR:
Genel Başkanın yardımcısıdırlar. Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda 3 Asbaşkanın görev alanlarını karara bağlar. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarda, organizasyonlarda Derneği Genel Başkan adına temsil ederler.

c) GENEL SEKRETER
Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksamadan yapılmasını sağlar. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları, şubeleri, görevlileri ve üyeleri ile ilişkileri organize eder.
d) MALİ İŞLER SORUMLUSU
Derneğin tüm parasal işlerinden sorumludur.

e) TESİS SORUMLUSU
Genel Merkez ve Şubelere ait tesislerden sorumludur. Derneğin tesislerinde yapılacak restorasyon, ilave ve projelerle ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirir, her türlü girişimde bulunur.

f) SPOR SORUMLUSU
Derneğin Spor Kulübünün çalışmalarını yönetir. Spor dallarında çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Spor Okullarının açılması ve yürütülmesi için çalışır, yarışma ve müsabakalarda yönetici olarak derneği temsil eder.

g) DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
Yurt dışındaki kuruluşlarla ilişkiyi sağlar, Derneği temsil eder. Seminer ve organizasyon düzenlenmesinde yardımcı olur. Yabancı konukların ülkede ağırlanmasında katkı sağlar.

h) BASIN SORUMLUSU
Türkiye’de düzenlenen tüm spor müsabakalarında görev yapacak üyelerin saha içi ve tribünde sağlıklı görev yapmasından sorumludur. Basın tribünlerindeki sorunları çözer, spor yazarlarının, foto muhabirlerinin ve kameramanların sorunlarını giderir ve gerekirse Yönetim Kuruluna getirerek çözüm arar. Dernekte profesyonel olarak çalışan Akreditasyon ve Organizasyon sorumlusu ile birlikte uyum içinde çalışır, uygulamaları denetler.

12-YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
a) Derneği yönetir. Mesleksel, sosyal ve sportif amaçların gerçekleşmesi için yönetmelikler hazırlar, sözleşmeler yapar, anlaşmalar düzenler ve bunları uygular, gerekirse değiştirir. Derneğin mal sahibi olduğu veya işlettiği tesisler hakkında karar verir, uygular.

b) Derneğe her çeşit görev için personel alır, bunların ücretlerini belirler, gerektiğinde işine son verir.

c) Genel Kurulun onayladığı bütçeyi uygular, çalışma programları hazırlar.

d) Dernek amaçlarına uygun olarak her türlü organizasyonu düzenler, eğitim seminerleri yapar, spor müsabakaları düzenler, toplantılar yapar

e) Kendi sorumluluğu altında, yönetim kurulu üyesi olmayan kendi üyeleri arasından kişilere görevler verir. Komisyonlar kurar.

f) Gerekli gördüğü illerde şube açılması için işlemler yapar. Genel Kurula önerir.

g) Şubelerin çalışmalarını mali açıdan denetler, Şube Yönetim kurullarının kendi çalışma alanları ile ilgili önerilerini inceler, karara bağlar. Yönetim Kurulu kararlarına karşı direnen Şubeyi bir ay içinde olağanüstü genel kurula çağırır. Şube Genel Kurulunda ibra edilmeyen Şube Yönetim Kurulları hakkında gerekli görürse dava açar.

h) Disiplin Kurulunun aldığı kararı uygular.

i) Üye alımına karar verir, üyelikten düşürür. Ancak gene de son karar Genel Kurul’undur.

j) Tüzük değişikliği için gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

k) Dernekle ilgili her türlü anlaşmazlıkta adli, idari, mali ve icrai işlem yapar. Dava açar, davadan vazgeçer, sulh olur, davayı kabul eder ya da bu konuda vekalet verir.

l) Gerekli gördüğü illerde temsilcilik açabilir.

13-DİSİPLİN KURULU
a) KURULUŞU: Disiplin Kurulu, hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 10 yıllık dernek üyeler arasından seçilir. 5 kişiden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapacak olan Disiplin Kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer. Başkanın özrü durumunda en kıdemli üye toplantıya başkanlık yapar. Disiplin Kurulunun 5 de yedek üyesi bulunur.

b) GÖREVLERİ: Disiplin Kurulunun görevi, üyelerin Derneğe zarar vermesini engellemek, dernek üyelerinin karşılıklı saygı çerçevesinden uzaklaşmasını önlemek ve de spor yazarlığı mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışların karşısında durmaktır. Buna aykırı davrananlar cezalandırılır. Disiplin Kurulu, Yönetim kurulunun çağrısı üzerine disiplinsiz davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Kendisine verilen dosya üzerinde araştırma ve inceleme yaptıktan sonra, disiplin suçu işlediği öne sürülen üyenin yazılı savunmasını alır, tanıkları dinler, kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üye Disiplin Kuruluna ifade vermek zorundadır. Savunması istenen kişi, savunma vermekten kaçınıyorsa, durum saptanır ve savunma alınmaksızın karar verilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun başvurusundan itibaren 1 ay içinde karar vermek zorundadır.

14-DİSİPLİN SUÇLARI, CEZALARI VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Disiplin suçları şunlardır:
1- Dernek çalışmalarını baltalamak ve zarar verici davranışlarda bulunmak 2- Dernek adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak 3- Derneği, yöneticileri ve üyeleri üçüncü şahıs ve kurumlara karşı küçük düşürmek, adını lekelemek, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak 4- Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunmak, yetkisini aşmak 5- Dernek üyelerine ve yöneticilerine karşı sözlü ve fiili davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, kavga etmek, saygısız davranışlarda bulunmak
Üyelere 3 tür ceza uygulanabilir:
a) Uyarı: Disiplin Kurulunun verdiği en hafif cezadır. Disiplin suçu işlemiş üyeye, davranışlarının uygun olmadığı, hiçbir üyenin haberi olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir ve tekrarlanmaması için uyarılır.
b) Kınama: Uyarılara rağmen üye disiplin suçu işlemeye devam ederse bu defa kınama cezasına çarptırılır. Kınama cezası Yönetim Kurulu tarafından tüm üyelere duyurulur.
c) İhraç: Disiplin Kurulunun verdiği en ağır cezadır. Hakkında ihraç kararı alınan kişi Yönetim Kurulunun onaylaması halinde bir daha Dernek tesislerine giremez. Dernek tarafından hiçbir spor müsabakasına akredite edilmez. Dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan yoksun kalır.
d) Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun uyarı ve kınama cezalarını görüşür ve karara bağlar. Kesin ihraç kararı ise sadece Genel Kurul’a aittir. Yönetimin ihraç edilmesini istediği kişi bir sonraki Genel Kurulda katılanların yarıdan bir fazla oyu ile affedilirse, üyeliğe tekrar dönüş yapar, hakları iade edilir. Affedilmez ise üyeliği düşer, kesin ihraç olur. İhraç edilen üye hiçbir şekilde tekrar derneğin üyesi olamaz.

 

15-DENETLEME KURULU

a) KURULUŞU: Denetleme Kurulu, hiçbir disiplin cezası almamış 10 yıllık üyeler arasından seçilir. 3 kişiden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapacak olan Denetleme Kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer. Denetleme Kurulunun 3 de yedek üyesi bulunur.
b) GÖREVLERİ: Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyetlerinin uygun yapılıp yapılmadığını denetler. Derneğin tüm defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve yazılı belgelere dayanıp dayanmadığını inceler. Gördüğü aksaklıkları bir ikaz yazısı ile Yönetim Kuruluna bildirir. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama ister. Hesaplarda bir usulsüzlük ve yolsuzluk ya da Derneği zarara sokacak bir uygulama görürse Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister. 6 ayda bir toplanan Denetleme Kurulu görev dönemi sonunda bir rapor hazırlar ve bunu Genel Kurula sunar.

16-ŞUBELER
a) Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla Şube açabilir. Bu şubeler Genel Merkezin o bölgedeki temsilcisidir. Şubeler idari bakımdan bağımsız, ancak mali bakımdan Genel Merkez’e bağlıdır. Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği tek kasa düzeni ile çalıştığı için, Şubeler kasalarında zaruri ihtiyaç dışında ( Bir aylık personel gideri, elektrik, su doğalgaz gibi diğer giderler) para bulunduramazlar, bu paraları Genel Merkeze kasasına devretme mecburiyeti vardır.
b) Şubeler ancak Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı onayını alarak demeç verebilir, açıklamada bulunabilir. Şube adına internet sitesi kuramaz, mesaj yayınlayamaz, gazete ve dergi çıkaramaz, sosyal alemde ( facebook, twitter gibi) paylaşımda bulunamaz. Faaliyetlerini sadece TSYD’ ye ait iletişim araçlarında duyurabilir.
c) Şube açıp kapatma yetkisi Genel Kurulundur. Yönetim Kurulu, şube açılması veya kapatılması için gerekçeleriyle birlikte Genel Kurula teklif sunabilir.
d) Bir ilde şube açılabilmesi için en az 21 üyenin bulunması şarttır. Şube açıldıktan sonraki süre içinde üye sayısı 21’in altına düşer ve de işlevini yitirirse, gene Genel Kurul kararıyla kapatılır.
e) Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur ve 3 yılda bir mart ayında toplanır. Ancak Şubeler Genel kurullarını Genel Merkez olağan genel kurulundan iki ay önce bitirmek zorundadır. Toplantı günü Şube ve Genel Merkez Yönetim kurulları arasında anlaşmaya varılarak saptanır. Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak gene de bu sayı Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye sayısının toplamından iki kat az olamaz. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısının yer gün ve saatini toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilan etmek zorundadır. Yazılı veya elektronik posta ile üyelerine duyurur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Şube olağanüstü genel kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da şubelerde kayıtlı üyelerin beşte birinin ıslak imzalı ve noterden tasdikli yazılı gündem isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine madde eklemesi yapılamaz. Mevcut gündem toplantıda karara bağlanır.
f) Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, şube yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantıya girerler, toplantı Şube Başkanı veya yönetim tarafından görevlendirilen bir yönetici tarafından açılır. Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar sekreter seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Şube Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin oyu ile görüşülmesi istenen diğer konular da gündeme alınır. Kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır.
g) Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1- Şube Yönetim Kurulunun 3 yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip karara bağlamak 2- Genel Merkez Yönetimine sunulacak bütçe tasarısını onamak 3- Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek
h) Şube Yönetim Kurulu, dernekte hiçbir disiplin cezası almamış ve en az üç yıldır dernek üyesi olan 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, iki Asbaşkan, bir Sekreter ve bir de Mali işler sorumlusu seçer. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarında Genel Merkez Yönetim Kurulu karar ve ilkelerine uymak zorundadır. Bunun dışına çıkamaz. Şube Başkanları üst üste veya ayrı dönemlerde iki dönemden fazla ( 3 yıllık iki dönemden toplam 6 sene) görev yapamaz.
i) Şube Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Ayrıca üç yönetim kurulu üyesinin ortak yazılı çağrısı üzerine de toplanır. Şube Yönetim Kurulu görüşmelerini başkanın katılmaması halinde Asbaşkanlardan biri yönetir. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan şube yöneticisi çekilmiş sayılır.
j) Şube Yönetim Kurulu ve Başkanı, kendi bölgesinde Derneği ve Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsil eder. Şube Yöneticileri birden fazla organa seçilemezler. Şube, bölgesi içindeki derneği temsil yetkisinden doğan her davranış için Genel Merkez Yönetiminden onay almak zorundadır.
k) Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır 1- Derneğin amacının gerçekleşmesi ve Derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak, bu konuda çalışmalar yapmak 2- Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçeyi uygulamak 3- Üye aidatlarının toplanması için Genel Merkez ile işbirliği yapmak 4- Üyelerin spor yazarlığı niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda Genel Merkezi aydınlatmak 5- Spor Okul ve kursları açmak 6- Kendi bölgelerindeki basın tribünlerini denetlemek 7- Sportif faaliyetler düzenlemek. Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını alarak ilgili kişi, kurum, şirket ve spor kulübü ile sözleşmeler yapmak 8- Şube Bölgesi içinde mesleği geliştirici girişimlerde bulunmak, yarışma, seminer düzenlemek
l) Şube Denetleme Kurulu, Dernekten hiçbir disiplin ceza almamış ve en az beş yıllık dernek üyesi olanlar arasından seçilir. Yeni kurulan şubelerde iki dönem Denetleme Kurulu üyeliği için 5 yıl üye olma mecburiyeti aranmaz. Gizli o ve açık sayım ile 3 üye Denetleme kurulu üyeliğine, 3 üye de yedek denetçiliğe seçilmiş olurlar. Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunun tüm işlemlerini en az 6 ayda bir denetler. Rapor Denetleme defterine işlenir. Raporun bir örneği Şube Yönetim Kuruluna, bir diğer örneği de en geç bir ay içinde Genel Merkez Denetleme Kuruluna iletilir.

17-TEMSİLCİLİKLER
a) Dernek, Genel Merkezin ve şubelerin dışında kalan yerlerde faaliyetlerini temsilcilerle sürdürmektedir. Temsil yeteneği olan kişiler, Yönetim Kurulu tarafından atanır, gerektiği zaman değiştirilir.
b) Temsilciler bulundukları ilde derneğin gelişmesi ve amaçlarının gerçekleşmesi için çaba gösterir. Üyelerin her türlü sorunlarını Genel Merkez’e bildirir, üyelik isteklerini yönetim kuruluna ulaştırır, kendi ilinde TSYD için çeşitli faaliyetlerde bulunur.

18-DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
a) Üye ödentisi ve üye giriş ödentisi ile katılma payları
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
c) Dernek tarafından düzenlenen konferans, seminer, toplantı, konser, balo, spor organizasyonu ve spor müsabakalarından elde edilecek gelirler
d) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların yaptığı yardımlar
e) Yayınlardan elde edilen gelirler
f) Derneğin sahip olduğu mal varlıklarından ya da kullanma ve yararlanma hakkı bulunan sosyal ve sportif tesislerden elde edilen gelirler
g) İktisadi İşletmesinden elde edilen gelirler.

19-ÜYE AİDATI
Üyelik ve ilk giriş aidatı ile katılma payı Genel Kurul tarafından belirlenir. Aidatlar aydan aya ödenebileceği gibi, senelik olarak da toplanabilir. Yeni rakamlar, olağan genel kurulda belirlenir, bir ay sonra haziran ayından itibaren uygulanmaya başlar.

20-DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili olabileceği gibi, nakit olarak da sağlanabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda olamaz ve Derneği ödeme güçlüğüne sokamaz.

21-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
a) Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
b) Denetleme Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen konularda faaliyet gösterip gösterilmediğini esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
c) Denetleme Kurulu üyelerinin isteği üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

22-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar, toplantıya katılan ve o kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.

23-DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ
a) Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneğinin (TSYD) feshine karar verilebilmesi için, toplanacak Genel Kurulda, derneğe kayıtlı tüm üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülür. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
b) Fesih kararı verilmesi durumunda, mal, para ve hakların ne şekilde tasfiye edileceği konusu gene Genel Kurulda karara bağlanır. Ancak Genel Kurul bu konuda bir karar alamazsa, para, mal ve haklar Hazineye intikal eder.

24-DERNEĞİN KURUCULARI
14 Nisan 1963’de kurulan Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneğinin kurucu üyeleri şunlardır:

ADNAN AKIN ( 1911-1985)
BURHAN FELEK ( 1305-1982)
TARIK BİLGİN (1912-1976)
TEVFİK ÜNSİ ARKUN ( 1917-2004)
NAMIK SEVİK ( 1926-1986)
NECMİ TANYOLAÇ (1928-2013)
KAHRAMAN BAPÇUM (1923)
İHSAN BİRİCİK (1930-1991)
SAMİM VAR (1925-1976)
YALÇIN TOKER (1937)
HALUK SAN (1912-1995)
AYDIN BAKANOĞLU (1918-1998)
NECATİ KARAKAYA (1928)
NEZİH DEMİRKENT (1930-2001)
ORHAN VEDAT SEVİNÇLİ ( 1922-1992)
FERRUH İLKÜNSAL (1341-1985)
SACİT DEMİRCAN (1928- 2017)
NECATİ BİLGİÇ (1928-2015)
RIDVAN YELEKÇİ (1934-2000)
ALİ HENDEKÇİ (1924-1979)

 

TÜZÜK TADİLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

0

Sayın Üyemiz,

Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği’nin Tüzük Tadili Olağanüstü Genel Kurulu 17 Ekim 2017 Salı günü saat 11.00’de Levent Caddesi No.51  1. Levent Beşiktaş – İstanbul adresindeki TSYD Aydın Doğan Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 24 Ekim 2017 Salı günü aynı adres ve saatte,  çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.

Tüzük tadil kongresine katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

TSYD GENEL MERKEZ

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM: 

Açılış,

 • Saygı duruşu ve istiklal marşı
 • Divan Kurulu’nun seçilmesi ve Divan’a kongre tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
 • Tüzük Tadili maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • Dilekler ve kapanış

TSYD ANTALYA ŞUBESİ’NİN YENİ OFİSİ AÇILDI

0

TSYD Antalya Şubesi yeni ofisini törenle açtı. Antalya Stadı’nın 25 nolu basın girişinde bulunan TSYD Antalya Şubesi’nin açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Süleyman Gediz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri ve dernek üyesi spor yazarları katıldı.

ANTALYASPOR’UN KATKISI
Vali Karaloğlu, Kaymakam Arısoy, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve TSYD Antalya Şube Başkanı Emin Demir açılış kurdelesini keserken yeni ofisin hayırlı olması dileklerini ilettiler. Dernek ofisinin TSYD’ye kazandırılmasında büyük katkı sağlayan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk’e derneğin fahri üyelik kartını veren TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ayrıca Öztürk’ün özel ilgisi olduğunu bildiği el yapımı tavla da hediye etti.

 

BELGRAD’DAKİ TURNUVAYI MOLDOVA KAZANDI

0

Önce Balkan Ülkeleri Spor Yazarları Birliği olarak kurulup Yugoslavya’nın parçalanmasının da etkisiyle Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Spor Yazarları Birliği haline dönüşen ülkelerin takımları arasında düzenlenen futbol turnuvasına ilk kez katıldık ama başarılı olamadık.

Arkadaşımız Murat Ağca’nın da yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluşun Belgrad’daki genel kurulu sırasında organize edilen turnuvaya evsahibi Sırbistan ile birlikte Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Macaristan, Bulgaristan, Makedonya ve Türkiye katıldı.

Daha once 5 kez yapılan turnuvaya Türkiye hiç katılmamıştı. Şampiyonayı 2 kez Romanya, 2 kez Bulgaristan kazanmış, son şampiyon da Bosna Hersek olmuştu.

Bizim Riva tesislerine benzer konumdaki Sırbistan Milli Takımının kamp merkezinde (Stara Pazova, Hotel Srbija Lux) yapılan turnuvaya katılan takımımız TSYD üyesi şu meslekdaşlarımızdan kuruluydu:

 

– Ahmet Çakır,

– İrfan Yirmibeş,

– Cahit Eroğul,

– Erkan Tiryaki,

– Süha Gür,

– Bahri Havadır,

– Mehmet Özcan,

– Bilgehan Demir.

 

3’erli 3 grup gibi kötü bir düzenlemeyle yapılan organizasyonda Moldova ile eşleştiğimiz için sevinmiştik. Ancak onların Belgrad’a spor gazetecilerinden değil 25-30 yaş aralığındaki futbolculardan kurulu bir kadroyla geldiklerini bilmiyorduk.

O şaşkınlığa daha ilk dakikadaki çarpışmada kalecimiz İrfan Yirmibeş’in sakatlanması eklenince çok sıkıntılı bir maç oynamak zorunda kaldık. Turnuvaya ikinci bir kaleci ile katılabilecek kadro genişliğine sahip değildik. 3-0 geride bitirdiğimiz ilk yarının ardından ‘bunlara 1 gol de atamayacağız!’ düşüncesinin bedeli ağır oldu ve 10-0 yenildik.

Bu, elbette ki kabul edilemez bir durumdu. Moldova’nın durumu organizasyon komitesini de rahatsız etti. Çünkü hiçbirinin spor gazetecisi olmadığı gün gibi ortadaydı. Ancak mutlaka yapılması gereken iş olan ihraçları durumunda daha tatsız bir durumun doğacağı düşünülerek bundan vazgeçildi.

Moldova bizden sonraki maçında Macaristan’ı da 9 golle geçti.

İkinci maçımız kalecimizin süren sakatlığına karşın daha normal bir seyir gösterdi ve Macaristan’a 6-4 yenildik. Onlarda da 2’si genç olmak üzere 3 futbolcu vardı.

Bu galibiyetle gruptan çıkan Macaristan’ın bir kez daha Moldova ile eşleşmesi, komitenin bu işi iyi organize edemediğinin kanıtıydı. Moldova bu kez 5-0’lık bir galibiyeti yeterli gördü.

Mazeret filan bulmaya çalışmıyoruz, oraya giden kadro daha iyisini yapabilirdi ama turnuvaya katılan 9 ülke arasında her bakımdan en zayıfı olan Moldova’nın kupayı kazanması, anlatmaya çalıştığımız durumun çok açık bir kanıtıydı.

Centilmenlik ödülünü aldık

Evsahibi Sırbistan’ı kutlamak gerekir. İsteseler, onlar da futbolculardan kurulu bir kadroyla oynayıp güle oynaya kupayı kazanabilirlerdi… Bunu biraz Hırvatistan yapmaya çalıştı ama yetmedi, finali kaybettiler.

Bizim için biraz tatsız bir deneyim oldu. Yoksa onların dilinden anladığımızı gösteren bir kadroyla gitmek çok zor bir iş değildi… Ancak ödül töreninde bunun bedeli Moldova’ya bir ölçüde ödetildi. Bizim kesinlikle hakederek aldığımız centilmenlik ödülünde salon alkıştan inlerken Moldova’nın şampiyonluk kupası verildiğinde sadece kendi cılız alkışlarıyla yetinmek zorunda kaldılar.

Maç dışındaki ilişkilerimiz ve temaslarımız çok olumlu geçti. Organizasyon Komitesi Başkanı Peadrag Militinovic bize büyük yakınlık gösterdi. 3 günlük organizasyonda Sırbistan Futbol Federasyonunun tesislerinde çok iyi ağırlandık. Sırbistan Spor Yazarları Derneğinin genç başkanı ile tanıştık.

İkinci gün yapılan kent gezisinde eski dost Cevad Prekazi ile buluşmak da hoştu.

Moldova dışındaki bütün takımlarla başedebilecek durumdaydık. Bu açıdan Moldova, turnuvayı sabote etmiş oldu. Fakat yapacak birşey de yoktu.

9 takımın katıldığı bir turnuvada bunların sadece 2’siyle oynamamız şeklindeki bir organizasyon da hatalıydı. Ancak bu sonuçta Güneydoğu Avrupa Spor Yazarları Derneklerinin genel kurulu sırasında yapılan bir etkinlikti. Çok da büyütmemek gerekiyordu.

Güneydoğu Avrupa Spor Yazarları Birliği’nin 2018 yılındaki genel kurulu ve futbol turnuvası Makedonya’da, 2019 ise Macaristan’da yapılacak.

FUAT GUGULOĞLU TFF YÖNETİM KURULUNDA

0

TSYD üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi. Arkadaşımıza yeni görevinde başarılar dileriz.

TSYD

Türkiye U21 – Macaristan U21 Uefa Avrupa Şampiyonası Akreditasyonu

0

Sayın Medya Temsilcisi,

2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ümit Milli takımımız 10 Ekim Salı günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda

saat 18.00’de Macaristan ile oynayacak.

Görev yapacak olan medya mensuplarınızın isimlerini 8 Ekim Pazar günü saat 12.00’ye kadar tsyd@tsyd.org.trbirgul@tsyd.org.tr e mail adreslerine bildirmenizi rica ederim.

 

TSYD BURSA ŞUBESİ YÜZME TEŞVİK YARIŞLARI TAMAMLANDI

0

Kulaçlar TSYD için yarıştı

Bursalı genç sporculara desteğini sürdüren Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi, İl Gençlik Spor Müdürlüğü’yle birlikte tenisin ardından yüzme branşında da teşvik müsabakası gerçekleştirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Yüzme Teşvik Yarışları’nın kazananları belli oldu.  Atıcılar Yüzme Havuzu’nda 8-9 yaş kız ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, TSYD Bursa Şubesi İkinci Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Gençlik ve Spor Osmangazi İlçe Müdürü Fedai Din, Yüzme İl Temsilcisi Fatih Götüren’in yanı sıra sporcuların velileri de ilgiyle takip etti. Renkli organizasyona Bursa ve çevresinden 13 kulüpten toplam 233 yüzücü katıldı.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ
2008 ve 2009 doğumlu 115’i kız, 118’i erkek minik yüzücüler madalya için kulaç attı. Keyifli ve zorlu mücadelelerin yaşandığı havuzda veliler de en az yüzücüler kadar heyecan yaşadı. Yarışlar sonunda 8 yaşlar kızlarda Bursa Atlas Spor Kulübü, erkeklerde Bursa Olimpik Sporlar Spor Kulübü, 9 yaş kız ve erkeklerde ise Bursa Olimpik Sporlar Spor Kulübü takım halinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Heyecan dolu geçen yarışmaların ardından başarılı olan sporculara madalya ve kupalarını Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, TSYD Bursa Şubesi İkinci Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile Gençlik Spor Osmangazi İlçe Müdürü Fedai Din takdim etti.

TSYD ADANA ŞUBESİ GELENEKSEL EĞİTİM SEMİNERİ TAMAMLANDI

0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği eğitim semineri Merkez Parkı içerisinde bulunan  Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Tesisleri’nde yapıldı.

Şehitler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan seminerde Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlularından Mustafa Kürşat Uçar  konuşmacı olacak  ve futbol oyun kuralları, değişiklikleri ile FİFA ve MHK’nın talimatlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan TSYD Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz,  “TSYD Adana Şubesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda Futbol Federasyonu ile iletişim kurarak, meslektaşlarımızı değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirmek istedik. Seminere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

SEMİNER VERİMLİ GEÇTİ

Futbol Federasyonu Hakem eğitmeni ve gözlemcisi Mustafa Kurşat Uçar’ın yönettiği seminerde futbolda değişen kuralları ile FİFA ve MHK’nın talimatları konusunda spor medyasını bilgilendirdi. Uçar “TSYD Adana Şubesi’nin bu etkinliğine katılmak beni mutlu etti. Çünkü gazeteci arkadaşlarımızın doğruları bilerek yazılarını kaleme alması kadar güzel bir şey yok. Futbol kulüplerinin dahi yapmadığı bu tür seminerleri ya da toplantıları TSYD Adana Şubesi’nin gerçekleştirmesi son derece anlamlı. TSYD’yi bu nedenle kutluyorum” dedi.

Uçar’ın slayt gösterisi eşliğinde yaptığı sunum, gazetecilerin soruları eşliğinde tamamlandı. TSYD Adana Şube Başkanı Adnan Poyraz katkılarından dolayı seminerde sunumu gerçekleştiren hakem eğitmeni ve gözlemcisi Mustafa Kürşat Uçar’a teşekkür  plaketi verdi.

Türkiye- İzlanda Milli Maç Akreditasyonu

0
 1. Sayın Medya Temsilcisi,

  6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir’de Türkiye – Izlanda milli maçı oynanacaktır.

  Maçta görev yapacak medya mensuplarınızın isimlerini 27 Eylül Çarşamba günü saat 17.30’a kadar tsyd@tsyd.org.tr – birgul@tsyd.org.tr e mail adreslerine göndermenizi rica ederim.

  Saygılarımızla.

KTSYD KUPASI KAYMAKLI’NIN

0

KTSYD’nin düzenlediği ve Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Gençlerbirliği ile
K. Kaymaklı arasında oynanan KTSYD Kupası’nı 8 kişi kalmasına rağmen K.Kaymaklı
kazandı. Karşılaşmada tam 4 kırmızı kart çıkarken bunlardan üçü K.Kaymaklı futbolcularına gösterildi. Karşılaşmanın ilk yarısında oyun, sönen ışıklar ve futbolcular arasında yaşanan
gerginlikler sebebiyle uzun süre durdu.

Maç sonunda küçük kaymaklı Genclerbirligi’ni 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Maç sonunda maçın adamı Küçük kaymaklı futbolcusu Uğur Gök seçildi. Uğur’a ödülünü KTSYD asbaşkanı Burhan Gürkan verdi. Maçın hakemlerine hatıra madalyalarını Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu verdi. Maça davetli olarak katılan TSYD başkanı Oğuz Tongsir küçük kaymaklı ve Gençlerbirliği kulüp başkanlarına hatıra plaketi verdi.
Maçta ikinci olan Gençlerbirliği ile şampiyon Küçük kaymaklı futbolcularına kupa ve madalyalarını KTSYD başkanı Çelen Oben tarafinan verildi.