Ana sayfa TÜZÜK

TÜZÜK

TSYD TÜZÜK – 2015

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMAÇLARI 

Derneğin adının kısaltılmış şekli “TSYD”dir.

Madde 1 – Derneğin adı, “Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği”dir.

 Madde 2 – Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Derneğin faaliyet alanı ülke geneli olup, mesleki, sportif ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Derneğin amacı:

Madde 3 – Derneğin amacı, Türkiye’de yazılı basın, internet, radyo ve televizyonlarda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak, onların      meslekleri ile ilgili, ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını, spor yazarlığı kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gitmek, spor yapma gereksinmelerini karşılamak, yetenekli gençlerin amatör spor dallarında gelişmelerini ve TSYD Kulübü adı altında spor faaliyetleri yapmak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını sağlamaktır.

Derneğin çalışma konuları ve biçimi:

Madde 4 – Yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda:

1) Taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

2) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir.

3) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.

4) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir ve işletebilir.

5) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından bağış yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

6) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, işletmek gibi tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

7) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmalarını duyurmak için; amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve internet portalı gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir.

8) Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir,

9) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir,

10) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, gerekli izin alınarak derneklerin (izinle kurabileceği) tesisleri kurabilir,

11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,

12) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir,

13) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir, kapatabilir,

14) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir,
Derneğin çalışmaları iki grupta toplanır

A)Sosyal ve meslekle ilgili çalışmalar:

1 – Basında sporla ilgili konularda çalışmanın bir uzmanlık işi ve bunun basın için vazgeçilmez bir dal olduğunu kamuoyuna benimsetmek, resmi ve özel tüm kuruluşlar önünde savunmak, bu konuda öteki basın kuruluşlarının desteğini sağlamak,

2 – Spor gazetecilerinin gelişimini sağlamak, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmek, üyelerin mesleksel eğitimine ağırlık vererek, yasalar çerçevesinde yurt içi ve dışında kültürel çalışmalar yapmak,

3– Spor gazeteciliğinin ve genel olarak basın mesleğinin onurunu korumak, bu amaçla başka basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

4– Üyelere sosyal yardımlar yapmak, yürürlükteki yasalar hükümlerine uygun olarak üyelerinin zorunlu gereksinimlerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi isteklerini karşılamak üzere bu konuda her yıl ayırabileceği belirli bir fonla bu fonu yaşatacak koşulları da yönetmeliğinde bulunduran sandık kurulmasına gayret sarf etmek,

5– Spor gazeteciliği mesleğini temsil etmek, spor karşılaşmalarının izlenmesi ve kamuoyuna sağlıklı bir şekilde aktarılması için spor organizasyonlarında görev almak ve görevlendirme yapmak,

6– Üyelerinin meslekle ilgili çıkarlarını ve yaşam düzeyini yükseltecek her konuda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak,

7– Ülkede sporun yayılması ve gençliğin özendirilmesi için yayınlar ve organizasyonlar yapmak, kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,

8– Amaçlarına uygun çalışmalar için gereksinim duyulan tesislere sahip olmaya yönelik çaba göstermek, bu tesisleri üye sayıları ile orantılı olarak şubelere yaymak, üyeleri yararlandırmak,

9– Dernek Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yasaların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için kitaplık, internet  ve okuma odası açmak,

10- Yürürlükteki yasalar hükümleri çerçevesinde derneğin görüş ve düşüncelerini yansıtan ve aynı zamanda eğitici olan bir yayın organına sahip olmak,

11– Yasa hükümleri çerçevesinde dünya spor basını ve spor kuruluşlarıyla ilişkiler kurarak meslek kolaylıkları sağlamak, eğitim ve karşılıklı işbirliği amaçlarına yönelik çaba göstermektir,

12– Aynı amaç doğrultusunda çalışmak üzere Federasyon ve Konfederasyon kurucu üyesi olmak veya kurulmuş bulunanlara katılmak ve bunlardan ayrılmak,

B ) Sportif çalışmalar:

1– Üyelerin spor yapma gereksinmesini karşılamak,

2– Sporun gelişmesi için yetenekli gençler derleyip yetiştirmek ve TSYD Spor Kulübü adı altında yarışmalara katılmalarını sağlamak,

3– Gerek dernek üyelerinin gerekse amatör gençlerin katılacağı spor takımları kurmak ve federasyonlarca düzenlenen yarışmalara katılmak. Derneğin spordaki forma renkleri kırmızı beyazdır,

4– Dernek üyelerinin ve derneğe bağlı sporcuların yararlanması için her çeşit spor tesisleri edinmek, sahip olduğu ya da kullanma hakkını elde ettiği tesisleri gerekirse ve kurallarını koyarak başka spor kuruluşlarına açmak,

5-Dernek sporcularının katılması koşulu aranmaksızın spor organizasyonları yapmak, gerektiğinde yabancı sporcuların da katılmasını sağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN KAYBEDİLMESİ

Üye Olma:

Madde 5: Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan basın ve yayın organlarında sözleşmeli olarak sürekli çalışan herkes, meslekte en az üç yıl çalışmış ve başka bir profesyonel işi bulunmamak koşuluyla üyelik için derneğe başvurduğunda Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla üye olabilir.
Başvuru sahibi yazılı tüm koşulları taşısa bile dernek Yönetim Kurulunun kanaati olumlu değilse üye kaydedilmez.
Bu maddede sözü edilen “basın ve yayın organları” deyimi, sürekli ve periyodik olarak, ilgili yasaya uygun olarak en çok bir aylık aralıklarla yayınlanan yazılı basın organları ile yurt çapında izlenebilen, kadrolarında en az 5 kişilik spor servisi bulunduran radyo ve televizyon kuruluşlarını ve internet sitelerini kapsar. “Spor gazeteciliği” deyimi ise yazılı basında sporla ilgili haber, eleştiri, röportaj ve benzeri gibi yazılar yazanlarla, spor foto muhabirlerini, spor servislerinde sayfa sekreterliği, ressamlık ve karikatüristlik yapanları, radyo ve televizyonda ise spor haberleri ile doğrudan ilgili birimlerde yalnızca spor muhabirliğini, spor spikerliğini, spor yorumcularını, spor yönetmenliğini, spor kameramanlığını sürekli olarak yapanları kapsar.  Spor radyolarında ise yayın yönetmenleri, program yapımcı ve sunucuları, spiker ve yorumcuları içerir. Buradaki esas, ilgili kurumların SGK kapsamında basın iş sektöründe faaliyet göstermesidir.
İnternet sitelerinin ise sadece haber ve spor sitesi olarak çalışması, 5 sigortalı çalışanı ve son 6 ayın günlük ortalama mobil ve web ziyaretçi sayısı 100.000 olması gerekmektedir. Ayrıca internet sitelerinin Derneğin kabul ettiği yazılı ve görsel şekilde ajans abonesi olma zorunluğu vardır. Bu koşulları taşıyan internet sitelerinde en az 3 yıl çalıştığını belgeleyen Yayın Yönetmenleri ve Editörleri, Yönetim Kurulu’nun kanaat ve kararıyla üye olabilirler.
Üyelerin basın mesleğine ve spor gazeteciliğine devam edip etmedikleri Yönetim Kurulunca her altı ayda bir denetlenir. Basın mesleğinden ayrılanlar ve basında spor dışındaki görevlere geçenler üyeliklerini kaybederler.
Ancak,
1 – Dernek üyeliği 15 yıl sürmüş olanlar basın mesleğine devam etmek koşuluyla spor gazeteciliğinden ayrılmış olsalar ya da basın mesleğinden emekli olsalar dahi üyelikleri devam eder. 15 yılını doldurmayan ancak meslek yaşamına başka hiçbir profesyonel iş yapmaksızın serbest spor gazetecisi olarak devam edenler ve bunu belgeleyenler Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla haklarını korurlar.
Ayrıca malulen emekli olanların da üyelikleri devam eder.
2 – Dernek üyelikleri 20 yıl sürmüş olanlar basın mesleğinden kesin olarak ayrılmış olsalar bile üyelikleri devam eder.
3 – En az 10 yıllık üyeler gazeteciliğin bir başka görevine atanırsa ve yanı sıra spor gazeteciliğinden kopmayıp bu işini de sürdürürse, Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla üyeliğini koruyabilir.

Onur üyeliği :
Madde 6 – Türk spor basınına ve derneğe üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere Yönetim Kurulunca onur üyeliği verilebilir. Bir kimseye onur üyeliği, Yönetim Kurulunun o toplantıya katılan üyelerinin oy birliği ile verilebilir.
Onur üyeleri yasal üyelik haklarına sahip değildirler.

Üyeliğe giriş koşulları :
Madde 7 – Derneğe üye olabilmek için;
1– Fiil ehliyetine sahip ve 21 yaşını bitirmiş olmak.
2– Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,
3- İş bu tüzüğün 5/A maddesi hükmü gereğince spor gazeteciliğini meslek olarak seçmiş bulunduğunu, Türkiye’de faaliyette bulunan bir basın ve yayın organında ve internet sitesinde en az üç yıldır sürekli spor gazetecisi olarak çalışmakta olduğunu belgelendirmek,
4– Türkiye’de spor basınını temsil eden başka bir derneğe üye olmamak,
5– Basın dışında bir meslek kuruluşunda üye olmamak,
6– Derneğin iki üyesi tarafından usulüne uygun bir bildirge ile Yönetim Kuruluna, Şube Başkanlığına önerilmek. Şube olmayan yerlerden olabilecek üye olma taleplerini burada bulunan dernek temsilcisi veya görevlisi kendi görüşlerini de ekleyerek Genel Merkeze gönderir.
7– Yasal engeli bulunmamak şarttır.
8- Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayanlardan, bu maddedeki koşullardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunduğunu ve en az beş yıldır Türkiye’de ikamet ettiğini belgelendirmesi istenir.
9– En az lise ve dengi okul mezunu olmayan kişiler TSYD’ ye üye alınamazlar.

Üyelik başvurularının görüşülmesi:
Madde 8 –. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurur.
Üye olmak isteyenin öneri bildirgesini alan şube yönetim kurulu ya da şube bulunmayan illerdeki temsilci veya görevli kişi, aday hakkındaki düşüncelerini ekleyerek, gecikmeksizin Dernek Yönetim Kurulu’na gönderir. Şube Yönetim Kurulu ve diğer görevlilerin üyeliği onaylama ya da reddetme yetkisi yoktur. Yönetim Kurulu belgelerin kendisine ulaşmasını izleyen 30 gün içinde aday hakkındaki kararını vererek sonucunu başvuru sahibine ve ilgili şubeye, temsilci veya görevliye yazı ile bildirir. Eksik belge ile başvuranların 30 günlük süresi belgelerin tamamlanmasından sonra yeniden başlar.
Yönetim Kurulu 7. maddedeki koşullara uymayan adayın belgelerini ilgiliye, şube ya da görevliye geri gönderir. Belgeleri geri verilen aday 7. maddedeki koşullara sahip olduğunda üyelik için yeniden başvurabilir. Yönetim Kurulu üyelik talebinde bulunan kişi ya da kişileri, tek tek ya da grup halinde bir görüşmeye çağırabilir. Aday olan kişi ya da kişiler bu çağrıya kendi olanaklarıyla uymak zorundadırlar. Dernek bu konuda bir katkıda bulunamaz.
Bir şubenin kapatılması durumunda ya da şube olmayan illerde, başvurular Genel Merkeze yapılır.

Üyeliğin Yitirilmesi:
Madde 9 – Dernek üyeliği aşağıdaki yollardan biri ile kaybedilebilir.
1- Kendi dileği ile ayrılmak,
2- Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği düşürülmek,
3- Bir takvim yılına ait borcunu, yıl bittiği ve kendisine uyarı yapıldığı halde ödemediği için yönetim kurulu kararıyla dernekten çıkarılmak,
4- Disiplin Kurulu kararıyla kesin olarak dernekten çıkarılmak,
5- Gazetecilik mesleğinden ayrıldığı için Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmak, (Bu fıkradaki “gazetecilik mesleği” deyimi tüzüğün 5/A maddesinde tanımlanmıştır.)
6- Türkiye’de spor basınını temsil eden bir başka derneğe üye olduğu için Yönetim Kurulu kararıyla dernekten çıkarılmak.
7- Dernekler yasası ya da öteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince derneğe üye olma hakkını yitirenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Böyle bir durum saptandığında üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.

Madde 10 – Dernek üyeliği aşağıdaki yollardan biriyle yeniden kazanılabilir.
1- Kendi dileğiyle ayrılan ya da gazetecilik mesleğinden ayrıldığı için çıkarılmış olan üye, yeniden girmek isterse ilk başvurmada yapılan işlemler uygulanır.
2- Dernek üyesi, spor gazeteciliğini bırakıp gazeteciliğin bir başka dalında çalışmaya koyulduğu ve durumu bu tüzüğün 5. maddesindeki 10 yıl üye kalma koşuluna uymadığı için üyeliğini yitirdiyse, yeniden spor gazeteciliğine geçtiğini belgelendirdiği anda Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe döndürülür. Bunun için belge getirmesi yeterlidir. Yeni üye girişi uygulaması yapılmaz. Üyelikten uzak kaldığı dönem dernek kıdemine sayılamaz.
3- Ödentilerini ödememiş olduğu için çıkartılan üye, bu kararın kendisine bildirilmesinden en az bir yıl sonra tüm borçlarını o günün yürürlükteki ödenti rakamları üzerinden ödeyerek ve yeni bir üye gibi başvurabilir.
4- Disiplin Kurulu kararıyla kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamazlar. Genel Kurul kararıyla haklarının iadesi hükmü saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin Organları:
Madde 11 – Derneğin Organları şunlardır.
1 . Genel Kurul
2 . Yönetim Kurulu
3 . Denetleme Kurulu
4 . Disiplin Kurulu

  1. Genel Kurul :Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel Kurulu oluşturanlar :
Madde 12 – Derneğe karşı yükümlülüğünü yerine getirmiş aidat borcu olmayan her üye,  genel kurula katılabilir ve oy kullanabilir.

Genel Kurulun Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü:
Madde 13 – Olağan genel kurul üç yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap ve denetleme kurulu raporları ile toplantının yeri, günü, saati ve gündemi tüm üyelere dağıtılmak üzere toplantıdan en az 15 gün önce şube ve temsilcilere gönderilir. Genel merkezde de üyelere dağıtılmak üzere hazır bulundurulur.
Yönetim Kurulu, iş bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şube ve temsilcilere gönderir. Genel merkezde de üyelere dağıtılmak üzere hazır bulundurulur. Yönetim kurulu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantının yeri, günü, saati ve gündemini, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün ve saatte, nerede yapılacağını ilan etmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyeleri toplantıya çağırır. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma gerekçeleri belirtilerek toplantıya çağrı usulü ile yeniden üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu toplantı da yukarıdaki esaslara göre toplantıya çağrı usulü ile yeniden üyelere duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul toplantı karar çoğunluğu ile oy kullanma yöntemleri ve Karar Alma Usul ve İlkeleri:
Madde 14 – Genel Kurul Tüzüğün 12. maddesinde belirtilen, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oy ve adi çoğunlukla bir başkan bir başkan vekili ile yeteri kadar sekreter seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Bu seçim için önce toplantının açılışını yapan Yönetim Kurulu üyesinin yönetiminde üyeler kendileri aday olurlar yada aday gösterilirler.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.

Başkanın, görev ve yetkileri şunlardır:
a- Genel Kurul dosyasını incelemek ve yasal işlemlerle çağrı ilanlarının yasalara ve tüzüğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını saptamak uygun ise bunu Genel Kurula duyurmak ve saygı duruşu yapmak.
b- Tüzük hükümlerinin uygulanmasını ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamak.
c- Söz isteyenlere söz vermek.
d- Görüşmelerin düzenini bozana uyarı cezası vermek.
e- Görüşmeleri sürekli bozanlar hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun oyuna başvurmak.
f- Yazılı yapılan önerilerdeki konuları gündeme aldırmak ve konuşma sürelerinin sınırlandırılması önerisi için genel kurulun oyuna başvurmak.
g- Üyelerin sorularına yönetim ve denetleme kurallarının yanıt vermelerini sağlamak.
h- Verilen görüşme yeterlilik önergesini oya sunmak.
ı- Kapalı oturum önergesini oya sunmak.
i- Toplantının ertelenmesini oya sunmak.
j- Başkanlık Divanına verilen yazılı önergeleri sırası ile okutarak genel kurulun bilgisine sunmak.
k- Konuşmalara katılmak gerektiğinde yerini başkan vekiline bırakmak.
l- Yönetim Kurulunu mali ve idari yönden aklanması için ayrı ayrı oyla sunmak.
m- Dağıtılmış olan kesin hesap ve faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarının okunması ya da okunmaması için öneri yapıldığında bunları oya sunmak.
n- Bütçeyi okutarak görüşmelere açmak önce bölüm bölüm, daha sonra tüm olarak oya sunmak.
o- Tüzük hükümlerine ve gizli oy açık sayım ilkelerine uygun olarak seçimlerin düzenle yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
ö- Toplantı tutanağının ayrıntılı olarak düzenlenmesini ve başkanlık divanı üyeleri ile birlikte imzalanmasını sağlamak.
p- Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeleri Yönetim Kuruluna vermek.
r- Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte devir-teslim tören işlemlerinde bulunmak.
s- Dernekler Yasası ve bu tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Ayrıca:
Genel Kurulda kaba ve çirkin sözler söyleyen kimseyi başkan derhal temiz bir dille konuşmaya, buna karşın temiz bir dil kullanmamakta direnirse kürsüden ayrılmaya davet eder.
Başkan gerek görürse sürekli olarak söz kesen, kişiliklerle uğraşan, çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunan kaba ve çirkin sözler söyleyen, temiz bir dille konuşmayan kişileri o oturumda salondan çıkartmak için genel kurulun oyuna başvurur.
Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve çirkin sözler varsa başkan 33gerekli düzeltmelerin yapılması için o yazı ve önergeyi sahibine verir.
Başkan, şahsına sataşılan üyenin isteği durumunda kendisine ne zaman söz verileceğini saptar. Başkan söz verip vermeme yetkisine sahiptir. Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen üye direnirse, Genel Kurul bu konuda görüşmesiz olarak ve gösterme oyuyla karar verir.
Kürsüdeki üyenin sözü ancak başkan tarafından kendisine tüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.
İki kez yapılan çağrıya karşın başkanın uyarısına uymayan konuşmacının o konu hakkındaki konuşmaktan alı konması başkan tarafından Genel Kurula önerilebilir.
Genel Kurula başkanlık eden başkan ya da başkan vekili, asıl konu görüşülürken ve oylanırken hiçbir suretle görüşünü açıklayamaz.
Başkan ya da başkan vekilleri, görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamazlar.
Kişisel savunma hakları saklıdır.
Genel kurulda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulda kararlar açık oy ve adi çoğunluk ile alınır. Ancak, tüzük hükümlerinin “Derneğin adı, merkezi ve üyeliğe giriş koşulları” ile ilgili olanlar, genel kurul olağan ve olağanüstü toplantısına katılan delegelerin 2/3 oyu ile değiştirilebilir.
Genel Kurula katılan üyelerin en az beşte birinin yazılı önerisi üzerine toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy açık sayım ile alınır.
Genel Kurulda dernek üyesi olmayanlar, izleyici üye ve konuklar ile kimlik göstermeyen ve hazirun yoklama listesini imzalamayan delegeler toplantı yerine alınamaz. Divan Başkanının kolaylıkla fark edebileceği biçimde genel kurul toplantı yerinden ayrı bir yer ve bölümde oturtulurlar.
Yönetim Kurulu oyların sağlıklı ve düzenli biçimde kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır, düzenlemeleri yapar.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 15 – Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
1- Dernek organlarının seçimi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynısının ya da değiştirilerek onaylanması,
5- Derneğe gerekli taşınmaz malları satın almak ya da eldeki taşınmazları satmak ve ihtiyaç görülen borçlanmaları usulüne göre yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Mesleksel bir federasyon ya da konfederasyona üye olunması ya da üyelikten çıkılması,
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması ya da bunlardan ayrılması,
8- Gerekli görülen hallerde yasal prosedürleri yerine getirmek kaydı ile yurt dışında şube açılmasına karar verilmesi. Ayrıca yurt içinde gerekli gördüğü illerde, o ilde en az 21 üyenin bulunması koşulu ile şube açılmasına karar verilmesi ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9- Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarından yasalar ve bu tüzük gereğince yeniden incelenebilir olanların görüşülmesi ve karara bağlanması,
10- Bu tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleşmesi için derneğin tüm organlarına ve üyelere gerekli talimat ve yetkilerin verilmesi, dernek adına gerekli görülen kararların alınması,
11- Dernek üyeleri tarafından ödenecek ödenti miktarının saptanması,
12- Derneğin feshine karar verilmesi ve gerekirse tasfiye komisyonunun seçilmesi,
13-Derneğin, şubelerinin, her türlü tesis ve işletmelerinin diğer organlarının ve görevlilerinin denetlenmesi, denetletilmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
14- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
15-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
16-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
17-Derneğin vakıf ve sandık kurması,
18-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
19– Yürürlükteki yasalarda ya da bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

ll – Yönetim Kurulu
Kuruluşu :
Madde 16 – Yönetim Kurulu, dernek üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve bu süre içinde dernek kurullarından disiplin cezası almamış olanlar arasından Genel Kurulca üç yıllık süre için seçilmiş 15 üyeden oluşur. Gizli oy açık sayım yolu ile yapılan seçimde en fazla oy alan 15 kişi üyeliğe, sonraki 15 kişi de yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. 5 yıllık kıdemin hesaplanmasında herhangi bir nedenle asıl üyelik dışı kalınmaktan doğan süreler dikkate alınmaz. Seçim sonucunda eşit oy alanların sıralaması, açık sayım yapılan yerde sayım görevlilerince ve Divan Kurulu başkanı gözetiminde kura ile saptanır.

Görev Bölümü:
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oy ile 1 genel başkan, 3 asbaşkan, 1 genel sekreter, 1 spor sorumlusu, 1 Mali İşler Sorumlusu, 1 Akreditasyon Sorumlusu ve 1 Organizasyon Sorumlusu  seçer. Bu görevlere seçilmek için ilk üç turda Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3 oy çoğunluğunun sağlanması gerekir. Üçüncü turdan sonra salt çoğunluk yeterlidir. Bu görevlerden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu ilk toplantısında o görev için yukarıdaki esaslarla yeniden seçim yapar.
Yönetim Kurulu içindeki görevlilerin her biri için en az beş üyenin önerisiyle her zaman gizli oyla yeterlilik oylaması yapılabilir.
Üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile görevliler görevden alınabilirler. Görevden alınan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği devam eder.
Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olursa, en fazla oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul; mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Görev ve Yetkileri :
Madde 17 – Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1- Derneğin yönetimi, mesleksel, sosyal ve sportif amaçlarının gerçekleştirilmesi, derneğin malik ya da kullanma hakkı sahibi bulunduğu tesislerin kullanılması ve işletilmesi gibi konularda gerekli gördüğü öteki konular için yönetmelikler hazırlar, sözleşmeler yapar, sponsorluk anlaşmaları düzenler ve bunları uygular, gerektiğinde değiştirir.
2– Her çeşit görev için ücretli personel atar, bunların ücret, yolluk ve ikramiye gibi ödentilerini saptar, gerektiğinde personelin işine son verir.
3– Genel kurulun onayladığı bütçeyi uygular, gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapar, seçimi izleyen ikinci toplantısında üç yıllık bir çalışma programı hazırlar.
4 – Yasaların dernek adına uygulanmasını sağlar.
5 – Dernek amaçlarına uygun olarak her biçim ve konuda organizasyon, parasal olanak sağlanması atılımı, eğitim ve araştırma kararları verir ve uygular.
6- Görevlerini başarmak için kendi sorumluluğu altında, kendi üyeleri arasından ve gerektiğinde üyeleri dışından kişileri de görevlendirerek komiteler kurar. Ayrıca , kendi sorumluluğu altında, yurt genelinde ve yurt dışındaki her türlü spor organizasyonlarının üyeleri tarafından izlenebilmesi ve kamuoyuna aktarılmasını sağlamak için, öncelikle kendi üyeleri arasından, bu mümkün olmadığı taktirde ve gerektiğinde üyesi olmayan ve fakat liyakat sahibi kişilere en fazla bir yıl süre ile spor karşılaşmalarının yapıldığı yerlerde görev verebilir. Verilen bu görevler her zaman geri alınabilir. Görev verilen bu kişilerin isimleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yazı ile bildirilir. Ayrıca bir Danışma Kurulu oluşturup gerekli gördükçe toplantıya çağırır ve her konuda danışabilir. Bu kurul; dernek kurucu üyeleri, eski başkanlar, eski genel sekreterler, disiplin kurulu başkanı, denetleme kurulu başkanı, şube başkanları ve şubelerde dernek üyeliğinde 30 yılını doldurmuş ikişer üyeden oluşur. 30 yılını doldurmuş üyeler şube yönetim kurulunca saptanır.
7– Gerekli görülen illerde, o ilde en az 21 üyenin bulunması koşuluyla genel kurul tarafından şube açılmasına karar verildiği taktirde şube açılmasına ilişkin yasal işlemleri yapar. Yeni açılan şubeye müteşebbis Yönetim Kurulu atar. Şube Yönetim Kurulunun görevden ayrılması ya da tüzük hükümlerine göre düşmesi halinde müteşebbis kurul atar ve bir ay içinde Olağanüstü Şube Genel Kurulu toplar.
8 – Şubelerin ve diğer görevlilerin her konudaki çalışmalarını denetler, uyarıldığı halde tüzüğü genel kurulun ya da yönetim kurulunun kararlarına karşı direnen şube yönetim kurullarının tüzüğe uygun davranmalarını sağlar. Gerek görürse bir ay içinde şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
9– Şube yönetim kurullarının kendi çalışma alanları ile ilgili önerilerini inceler. Gerektiğinde değişiklik de yaparak olumlu ya da olumsuz karara bağlar.
10– Aklanmayan şube yönetim kurulları hakkında gerekli görürse dava açar.
11– Şube denetçilerinin isteği üzerine şube yönetim kurulu ile anlaşarak belirlenecek tarihte şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vererek şube yönetim kurulunu görevlendirir.
12– Şube genel kurullarından çıkmış olan şube bütçelerini aynen ya da değiştirerek onaylar.
13– Disiplin Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.
14– Hangi dallarda spor çalışmaları yapılacağını saptar.
15– Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, görev dönemi sonunda çalışma raporunu ve sonraki dönem için bütçe tasarısını hazırlayarak genel kurula sunar. Dernek bütçesinin en az %10’u üyelerinin mesleksel eğitim fonuna ayrılır.
16– Üye alımına ve Dernekler Yasasına ile tüzüğe göre üyelikten düşürmeye karar verir. Gerekli gördüğü hallerde tedbir kararı alarak, üyelerini onur kuruluna sevk eder.
17– Yılda en az iki kez şube yönetim kurulları ve diğer görevlileri toplayarak derneğin tüm konularını tartışır.
18– Üyelerinin spor gazeteciliğine ve basın mesleğine devam edip etmediklerini yılda iki kez denetler.
19– Derneği temsil eder ya da gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir ya da ilgilileri görevlendirir.
20– Dernekle ilgili her türlü anlaşmazlıkta adli, idari, mali ve icrai kovalama yapar, dava açar, sulh olur, aklar, davadan vazgeçer ve davayı kabul eder ya da bu konuları içerecek vekalet verir.
21-Yasalar ve yönetmelikler uyarınca tutulması gereken defterlerin tutulmasını ve kayıtlarının düzenli biçimde ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak önlemleri alır.
22- Mali İşler Sorumlusuna bütçe esasları dahilinde sarf yetkisi verir.
23– Yasaların, Ana Tüzüğün ve Genel Kurulun kendisine verdiği diğer görevlerle, ana tüzükte bir başka organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapar, yetkilerini kullanır.
24-Şube Yönetim Kurulu tarafından, disiplin soruşturması talebiyle gelen başvuruları, yapılacak ilk toplantısında gündeme alır ve görüşerek karara bağlar.
25-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar,
26-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirtir ve ihtiyaç görülen borçlanmaları usulüne göre yapar,
27-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlar,
28-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlar,
29-Genel kurulda alınan kararları uygular,
30-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler, toplandığında genel kurula sunar,
31-Bütçenin uygulanmasını sağlar,
32-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir,
33-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı alır ve uygular.

Yönetim Kurulu toplantıları:
Madde 18 – Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantılar önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde ya da Genel Başkanın, onun yokluğunda As Başkanlardan birisinin ya da Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine yapılır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi saptanır. Gerektiğinde 19. maddeye göre oluşturulan Yürütme Kurulu önceden kararlaştırılmış toplantı tarihini değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri üst üste iki toplantıya izinsiz olarak gelmezse çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kurul toplantılarını Genel Başkan (özrü varsa) vekalet verilen As Başkan yönetir. Kurul gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar.
Karar çoğunluğu tüzükte aksine hüküm bulunmayan hallerde toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Genel Başkanın, yokluğunda vekalet eden As Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Eğer, oylama gizli yapılmışsa ve oylar eşit çıkmışsa bu durumda Genel Başkan ya da bulunmadığı durumlarda vekalet verilen As Başkan oyunu açıklar ve onun oy verdiği taraf çoğunluk sayılır.
Kararlar Genel Sekreterce Yönetim Kurulu karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olan üyeler bunun nedenini belirten görüşlerini yazarak altını imzalarlar. Yalnızca, “karşıyım” demek yetmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinin kişisel yetkileri ve sorumlulukları ile yürütme kurulu oluşturulması :
Madde 19 – Yönetim Kurulu, Genel Kurula ve yasalara karşı bir bütün olarak sorumludur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından veya dışarıdan yeter sayıda seçeceği üyeden bir yürütme kurulu oluşturarak bu kurulun ve birimin görev ve yetkilerini saptar.

Yönetim kurulunun özel görev verilmiş üyeleri aşağıda gösterilen yetkilerle çalışırlar ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
A ) Genel Başkan: Genel Başkan derneği yurt içi ve yurt dışında temsil eder. Tüzüğün 20. maddesi saklı kalmak kaydıyla dernek adına demeç ve bilgi vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da şube başkanına verebilir. Dernek bünyesinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin dernek adına yaptığı işlemi, bu sorunu ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere geciktirebilir. Genel Başkanın, Yönetim Kurulu adına sarf yetkisi vardır, bu yetkinin sınırını günün koşullarına göre yönetim kurulu saptar. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim, denetim, disiplin kurallarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad, soyadı, baba adlarını, doğum yerleri ve tarihlerini, mesleklerini ve ikametgahlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.
Genel Başkan 2 dönemden fazla görev yapamaz.
B) As Başkanlar: Tesisler, araştırma ve geliştirme, yarışmalar ve lüzum görülen her konuda As Başkanlar görevli kılınabilirler. Ayrıca Uluslararası ilişkiler, yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ve toplantılarda derneği Başkan adına temsil ederler. Yönetim Kurulu yapacağı toplantılarda bu görevlendirmeleri karara bağlar.
C ) Genel Sekreter:  Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksamadan yürümesini sağlar. Ücretli ve anlaşmalı Merkez ve Şubelerde çalışan bütün personelin amiridir. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları, şubeleri, yönetim kurulunun görevlendirdiği diğer görevliler ve üyeleri ile olan ilişkilerini organize eder. Tüm görevlerini yaparken yönetim kurulu üyelerinden her birinin yardımını istemek ya da belirli işler için bir üyenin geçici olarak kurulca görevlendirilmesini istemek yetkisine sahiptir. Kurulun görev dönemi sonunda hazırlayacağı çalışma raporunun taslağını hazırlar. Koşullar gerektirirse yönetim kurulu genel sekreterin çalışma biçimi, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenleyerek karara bağlayabilir, ücret ödeyebilir.
D )  Mali İşler Sorumlusu: Derneğin tüm parasal işlerinden bunun gerektirdiği işlemlerin defterlere ve kayıtlara geçirilmesinden, dernekle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi, derneğin maddi varlıklarının, yatırımlarının akışını izlemek gibi konulardan sorumludur. Dernek adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasını, dernek gelirlerinin her çeşidinin izlenmesini ve derlenmesini sağlar. Derneğin muhasebe personelinin, genel sekreterle birlikte amiridir. Dernek merkezinin, derneğe ait tesislerin şubelerin ve diğer görevlilerin muhasebe ile ilgili işlemlerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Yönetim kuruluna bilgi verir. Muhasebe kayıtlarını kendi emrindeki merkez muhasebesinde birleştirir. Genel kurula sunulacak hesap raporunu ve bütçeyi taslak halinde Yönetim Kuruluna sunar. Genel kuruldan geçmiş olan bütçeyi uygular. Derneğin parasal durumu hakkında en fazla iki aylık aralıklarla yönetim kuruluna rapor verir. Yönetim kurulu gerektiğinde hazırlanması için uygun süre vererek, her zaman böyle bir rapor isteyebilir.
E )  Akreditasyon Sorumlusu:  Türkiye’de gerçekleşen futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere tüm spor müsabakalarında görev yapacak spor yazarlarının ve görevlilerin spor alanlarına girişinden ve saha içinde ve tribünde sağlıklı görev yapmalarından sorumludur. Bu görevlerin yerine getirilmesine karşılaşılan sorunları giderir ve gerekirse Yönetim Kurulu’na getirerek çözüm arar.
F ) Spor Sorumlusu: Derneğin spor kulübü çalışmalarının yönetilmesinden sorumludur. Lisanslı faal spor dalları arasında, çalışmaların düzen içinde yapılabilmesi için gerekli uyumu sağlar. Sportif çalışmalar için gerekli gördüğü antrenman yerleri antrenör ve benzeri personeli bulup yönetim kuruluna önerir. Bu personelin genel sekreterle birlikte amiridir. Yarışma ve karşılaşmalarda yönetici olarak derneği temsil eder. Spor okulları ve kurs çalışmaları için gerekli programı hazırlar, yönetim kurulundan geçirerek uygulanmak üzere şubelere aktarır. Derneğin kendi tesislerinde açacağı spor okullarının oluşturulması, yürütülmesi konusunda tesislerden sorumlu as başkan, şube başkanları ya da başkanın görevlendirdiği tesislerle ilgili şube yönetim kurulu üyesi ile görevin sağlıklı yürümesi için ortak çalışır.
H ) Organizasyon Sorumlusu:  Organizasyon ve planlama işlerine bakar. Spor yazarlarının mesleksel bakımdan daha üst düzeye çıkarılması ve her konuda eğitilmesi için programlar, projeler hazırlar, kurslar, burslar, konferanslar ve seminerler için planlar yapar, bunlardan Yönetim Kurulunca onaylananları uygular.

Bildiri Yayınlanması:
Madde 20: Dernek Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname yada benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. Bildiri, beyanname ya da benzeri bir yayın yapılmasına gerek duyulduğunda yönetim kurulunun bu konuda karar alması gerekir. Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde bunların yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.
Şubeler ve diğer görevliler, dernek yönetim kurulunun bilgi ve yazılı onayını alarak, demeç verebilir, bildiri, beyanname ve benzeri yayında bulunabilir. Ancak bildiri, beyanname ya da benzeri yayınlar yapamaz.
Derneğin manevi kişiliğine, üyelerinin yasal haklarına yapılan saldıralar da ve mesleklerini yapabilmelerini engellemeye yönelik durumlarda yürütme organınca hazırlanacak bildiriler, diğer üyeler de bilgilendirilerek yayınlanabilir.

lll – Denetleme Kurulu Kuruluşu
Madde 21 – Denetleme Kurulu dernek kurullarından hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 10 yıldır dernek üyesi olanlar arasından Genel Kurulca üç yıllık süre için seçilen üç üyeden oluşur. Gizli oy açık sayım yolu ile yapılan seçimde, aldıkları oy sırasına göre yapılan sıralamada en çok oy alan 3 aday asıl, sonraki 3 aday yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Üyeliklerin boşalması durumunda sıraya göre yedek üyeler yönetim kurulunca göreve çağırılırlar.
Kurul ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer.
Denetim kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,  defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,  dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Görev ve Yetkileri :
Madde 22 – Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
1 – Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
2- Derneğin tüm defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve yazılı belgelere dayanıp dayanmadığını inceler. Gördüğü aksaklıkları yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama ister.
3 – Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, Yönetim Kurulunda ise yasal bir suç ya da derneği önemli şekilde zarara sokacak bir uygulama görürse Yönetim Kurulundan bunun düzeltilmesini ister, düzeltme sağlanmazsa Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
4 – Yönetim Kurulu tarafından belirli konularda düşüncelerine başvurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
5 – Kurul, altı ayı geçmeyen aralıklarla bu tüzükte tespit edilen esas ve usuller dahilinde denetlemelerini yaparak sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.
6 – Görev dönemi sonunda hazırlayacağı denetleme raporunu Genel Kurula sunar.

IV – Disiplin Kurulu
Kuruluşu, Toplantı ve Görüşme Yönetimi:
Madde 23 – Disiplin Kurulu, Dernek kurullarından hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 10 yıllık dernek üyesi olanlar arasından Genel Kurulca üç yıllık süre için seçilecek beş üyeden oluşur. Gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılan seçimde aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralamada en fazla oy alan beş aday asıl, sonraki beş aday da yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.
Asıl üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın özrü olduğu durumlarda üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder. Kurulun toplantı çoğunluğu asıl üye sayısının salt çoğunluğudur. Asıl üyelerden birinin herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde sıraya göre yedek üyeler Yönetim Kurulunca göreve çağrılırlar.
Kararlar gizli oyla ve asıl üye sayısının salt çoğunluğu ile verilir.
Kurul 4 üye ile toplanmış ve oylama sonucu 2’ye 2 eşit çıkmışsa toplantı başkanı oyunu açıklar ve onun bulunduğu tarafın dediği uygulanır.

Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 24 – Disiplin Kurulunun görevi dernek üyeleri tarafından derneğin ve spor yazarlığı mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunulmaması için önlemler almak, spor yazarlığı ünvanını spor gazetecileri dışındaki kişiler için kullanılmasını engellemek, dernek üyelerinin karşılıklı saygı içinde bulunmalarını sağlamaktır. Buna aykırı davranışlar Tüzüğün 26. maddesine göre cezalandırılır.
Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine dernek tüzüğü ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışları olduğu ileri sürülen ve üyelik hükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır, kendisine verilen dosya üzerinde inceleme ve araştırmalar yaptıktan sonra, ilgilileri dinler, hakkında karar verilmesi istenen üyenin yazılı savunmasını alır, soruşturmaya girişir ve kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üyenin Disiplin Kuruluna yanıt verme zorunluluğu vardır. Savunması istenen kişi yazılı savunma vermekten kaçınırsa, durum saptanarak savunma alınmaksızın karar verilebilir.
Disiplin kurulu, kendisine gönderilen her olay için, savunma alınmış ya da verilmekten kaçınıldığı saptanmış olmak koşuluyla ilk toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde konu ile ilgili kararı vermek zorundadır.
Savunma istenen üyeden, bundan kaçındığı takdirde savunma vermek isteyip istemediği de yazılı olarak talep edilmelidir. Gene yanıt gelmez ya da olumsuz gelirse durumu açıklayan bir tutanak konu dosyasına eklenmelidir.
Bir konu, Disiplin Kuruluna Yönetim Kurulunca götürülebileceği gibi, Disiplin Kurulu kendisi de Yönetim Kuruluna bilgi vererek bir konuyu incelemeye alabilir.
Ayrıca her üye yazılı olarak Yönetim Kurulu kanalıyla disiplin kuruluna başvurabilir.
Yönetim Kurulu bu başvuruyu en geç 1 ay içinde disiplin kuruluna iletmek zorundadır.
Disiplin Kurulu kararının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu’nun verdiği kararı onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir.

Disiplin Kurulunca Verilebilecek Cezalar:
Madde 25 – Disiplin kurulunun üyelere vereceği cezalar şunlardır.
1 – Uyarma : İlgiliye, davranışının uygunsuz görüldüğünün yazı ile bildirilmesidir.
2 – Açık uyarma : Bir üyenin davranışlarının uygunsuz görüldüğünün kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.
3 – Kınama:  Uyarma cezalarının tekrarı halinde kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.
4 – Dernek üyeliğinden kesin çıkarma : Bu halde üye dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan süresiz yoksun kalır.

Kesin çıkarma cezası verilecek haller :
Madde 26 – Disiplin Kurulu aşağıdaki davranışlarda bulunduğu saptanan üye hakkında üyelikten kesin çıkarma cezası verir.
1– Dernek amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışta bulunmak,
2– Derneğin adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak,
3– Dernek tüzüğünün ve yasaların verdiği yetkileri kullanan organların kararlarının uygulanmasında ısrarla engel çıkarmak,
4– Derneği, spor yazarlarını, dernek organlarını üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü davranmak, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak,
5– Derneği ilgilendirmese bile onur kırıcı bir suçtan hüküm giymiş olmak,
6– Kamu haklarından mahrum edilmek,
Disiplin Kurulu kesin çıkarma cezası gerektiren haller dışında ne biçim ve koşulda olursa olsun derneğe zarar verici uygunsuzlukları 25’nci maddede yazılı cezalardan biriyle cezalandırır. Disiplin Kurulu kararlarını, Yönetim Kurulu uygular ve çıkartılma kararı verilen üyenin kaydını siler.
Bu kararlara karşı ilk Olağan Genel Kurul toplantısında “kararın düzeltilmesini istemek” ilgilinin hakkıdır. Kesin çıkartılma kararının Genel Kurulda görüşülebilmesi için çıkartılmış olan üyenin Yönetim Kuruluna başvurarak isteğini gündeme aldırması gereklidir. Genel Kurul, Disiplin Kurulunun kararını hafifletmek ya da cezayı tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak bu halde görevini yapmış olan Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle derneğin tüzel kişiliğinden maddi ve manevi tazminat talep ve dava edilemez.

Birden Fazla Organa Seçilememe:
Madde 27 – Her üye dernek organlarından birine seçilebilir. Bir kişi derneğin iki organında birden görev yapamaz. Bir organa seçilen üye başka bir organın yedek üyeliğine de seçilemez. Bu takdirde asıl üye olarak seçildiği organdaki görevi devam eder, diğer organdaki yedek üye listesinden ismi çıkarılarak aldığı oy sırasına göre yerine bir başka yedek üye seçilir.
Bir kimse birden fazla organın yedek üyeliklerine seçilmişse bu takdirde en fazla oy aldığı organdaki yedek üyeliği devam eder diğer yedek üye listesinden ismi çıkarılarak aldığı oy sayısına göre yerine başka yedek üyeler seçilir.
Bu hüküm şubelerin organlarına seçilecekler için de geçerlidir.
Ancak Şube Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na seçilip görev alabilirler. Bu durumda Şubeleri ile ilgili kararlarda oy kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBELER ve TEMSİLCİLİK
Şubelerin Kuruluşu Görev ve Yetkileri ile Temsilcilik Açılması:
Madde 28 – Derneğin, bu tüzüğün 3. maddesinde gösterilmiş olan amacının gerçekleşmesi için gerekli görülen illerde şubeleri açılabilir. Yurt içinde şube açılabilmesine karar verme yetkisi Genel Kurul’ a aittir. Bir ilde şube açılabilmesi için en az 21 üyenin bulunması gereklidir. Bir şubenin bulunduğu ilde ikinci şube açılamaz.
Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine Yönetim Kurulu şubenin açılacağı ilde en az altı aydan beri ikamet eden ve orada çalışan 5 üyeyi kurucu sıfatıyla yasal işlemleri yapmak üzere görevlendirir. Bu 5 üye müteşebbis kurul olarak, ilk genel kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni şubenin kuruluşunu izleyen iki ay içinde genel kurul toplantısı yapması zorunludur.
Şubeler dernek genel kurulunda tüzük hükümlerine göre seçecekleri delegeleri ile temsil olunurlar.
21 üye ile kurulan şube, bu üye sayısı azaldığı taktirde görevini sürdürür. 21 üye koşulu, kuruluş tarihi için geçerlidir. Ancak üye sayısı 16’dan aşağı düşen şube, Derneğin ilk genel kurul toplantısı kararıyla yaşamını yitirir.
Temsilcilik: Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Madde 29 – Şubelerin organları şunlardır.
1. Şube Genel Kurulu
2. Şube Yönetim Kurulu
3. Şube Denetleme Kurulu

l – Şube Genel Kurulu
Şube Genel Kurullarının Toplantı Zamanı ve Çağrı Yöntemi:
Madde 30 – Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur ve üç yılda bir mart ayı içinde toplanır. Ancak şubeler olağan Genel Kurullarını merkez olağan Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Toplantı günü şube Yönetim Kurulu tarafından ve dernek Yönetim Kurulu ile anlaşmaya varılarak saptanır.
Şube olağanüstü Genel Kurulu, şube Yönetim Kurulu ya da şube denetçilerinin gerekli gördüğü hallerde ya da dernek Yönetim Kurulu tarafından 17. maddesinin 7, 8 ve 11. fıkraları ile 34. maddesi uyarınca, ya da şubelerde kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır. Genel Kurula sunulacak çalışma ve hesap raporu ile denetçi raporu, toplantının yeri, günü, saati ve gündemi şubeye kayıtlı tüm üyelere dağıtılmak üzere toplantıdan en az 15 gün önce şubede hazır bulundurulur.
Şube yönetim kurulu Genel Kurul toplantısının yer, gün ve saati ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının yer, gün ve saati toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilan etmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyeleri toplantıya çağırır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek toplantıya çağrı usulü ile yeniden üyelere duyurulur.. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantı da yukarıdaki esaslara göre üyelere duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

Şube Genel Kurul Toplantı ve Karar Çoğunluğu ile Oy Kullanma Yöntemleri:
Madde 31 – Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı şube yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. İkinci toplantı için aranacak bu çoğunluk derecesi şubeye kayıtlı üye tam sayısının yarısından fazla olursa bu taktirde ikinci toplantı şubeye kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.
Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza koyarak toplantıya girerler, toplantı şube yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir şube Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, toplantıyı açan başkan ya da görevlendirdiği şube yöneticisinin gözetiminde açık oy ve adi çoğunlukla 1 başkan, 1 başkan vekili ve yeteri kadar sekreter seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Genel Kurul Başkanı, bu tüzüğün Dernek Genel Kurulunun yönetimi bölümünde bulunan yöntemleri uygular. Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları başkanlık divanı üyeleri tarafından düzenlenip ve imza edilerek saklanmak üzere şube yönetim kuruluna verilir. Şube Genel Kurulları gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Şube Genel Kurullarında kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır. Şube Genel Kurulunda aidat borcu olmayan her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 32 – Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1 – Şube Yönetim Kurulunun üç yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip aklamak,
2 – Dernek Yönetim Kuruluna sunulacak bütçe tasarısını onamak,
3 – Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olacak şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek denetçileri seçmek,
4 – Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

ll – Şube Yönetim Kurulu
Kuruluşu:
Madde 33 – Şube Yönetim Kurulu, dernek kurullarından hiçbir disiplin cezası almamış ve en az üç yıldır dernek üyesi olanlar arasından, şube Genel Kurulunca seçilmiş 7 üyeden oluşur. Gizli oy açık sayım yolu ile yapılan seçimde fazla oy alan 7 kişi üyeliğe, sonraki 7 kişi de yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.  Şube yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından 1 başkan, 2 ikinci başkan, 1 sekreter ve 1 mali işler sorumlusu seçer. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarında yasalara, Dernek Yönetim Kurulunun karar ve ilkelerine uymak zorundadır. Şube Başkanları 2 Dönemden fazla seçilemezler.

Şube Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 34 – Şube yönetim kurulu en az iki ayda bir önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Her toplantıda gelecek ilk toplantının tarihi saptanır. Ayrıca şube yönetim kurulu başkanının yokluğunda ikinci başkanın ya da en az üç yönetim kurulu üyesinin ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Hangi ikinci başkanın şube başkanına vekalet edeceği yönetim dönemi başında şube yönetim kurulunca yapılacak görev bölümü toplantısında belirlenir.
Kurul görüşmelerini, başkan ya da özrü olması durumunda ikinci başkan yönetir. Kurul gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf (başkan yoksa 2. başkanın) çoğunluğu sağlamış olur.
Kararlar şube yönetim kurulu sekreterince, şube yönetim kurulu karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır. Karara karşı olan üyeler, bunun gerekçesini belirten görüşlerini yazarak altını imzalarlar.
Üst üste iki toplantıya izinsiz olarak gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir nedenle boşalma olursa en fazla oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır. Kurulun üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde şube genel kurulu toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 35 – Görev bölümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.
Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
1– Şube bölgesinde derneğin amacının gerçekleşmesi ve derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak; üyelerin bölgesel sorunlarını çözmek, üyelerin kendi yetkisi dışında kalan gereksinmelerini Dernek Yönetim Kurulu’na duyurmak,
2– Dernek Yönetim Kurulu’nun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri şube üyelerine duyurmak,
3 – Üyelik isteminde bulunan şube bölgesindeki adaylar için tüzüğün 7. ve 8. maddelerinde gösterilmiş olan yetkileri kullanmak,
4– Üyelerin ödentilerinin toplanması ve giriş bağışlarının alınması için tüzüğün verdiği görevleri yapmak,
5 – Şube genel kurulunca kabul edilmiş ve dernek yönetim kurulunca aynen ya da değiştirilerek onaylanmış bütçeyi uygulamak,
6 – Derneğin amaçlarına uygun olan, bu tüzüğün hükümlerine ve dernek yönetim kurulunun kararlarına aykırı düşmeyen her türlü öneriyi dernek yönetim kuruluna bildirmek, görüş ve onayını alarak atılıma geçmek, sportif faaliyetlerde bulunmak,
7– Üyelerin gazetecilik ve spor gazeteciliği niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda dernek yönetim kurulunu aydınlatmak,
8– Şubede kayıtlı üyelere yapılacak sosyal yardımları yerine ulaştırmak,
9– Yasaların, bu tüzüğün, Dernek Genel Kurulu ile Dernek Yönetim Kurulu’nun kendisine vereceği öteki görevleri yerine getirmek.
10– Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği ilkelere uygun olarak, Spor Sorumlusunun hazırladığı program uyarınca, spor okul ve kursları açar. Gerektiğinde, Spor Sorumlusunun görüşlerini alır.
11– Yetkili kurumlar, federasyonlar ve kulüpler ile basın yayın kuruluşları tarafından yürürlükteki yasa, yönetmelik, anlaşma protokolü vb. uyarınca dernek Yönetim Kuruluna verilmiş yetki ve görevleri dernek Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak gerçekleştirir.
12– Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Kartı alan spor gazetecilerinin, bu konudaki yönetmelik koşullarına uyup uymadığını, mesleğe devam edip etmediğini kontrol eder. Gerekli gördüğü takdirde, Serbest Giriş Kartlarının iptali için girişimlerde bulunur.
13– Basın Tribünlerinin, hizmetin gerektirdiği biçimde düzenlenmesini sağlar, giriş çıkışları denetler.
14– Derneğin malik olduğu, ya da kullanma hakkına elinde bulundurduğu tesis ve işletmeleri, dernek Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yönetir.
15– Şube bölgesinde tesis yapımı ve işletilmesi konusunda projeler hazırlar. Projelerin ve bütçenin dernek Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra uygulamaya geçer.
16– Üyelerin eğitimi için, bölgesel etkinlikler düzenler. Sosyal destek projeleri hazırlar ve bunları dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, şube Yönetim Kurulunun kararı ile uygular.
17– Hizmetlerini gerçekleştirmek, üzere dernek Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak, ilgili kişi, kurum, şirket vb. ile sözleşmeler yapar.
18– Şube bölgesindeki illerde görev alabilecek adaylarını belirleyip, dernek Yönetim Kuruluna bildirir.
19 – Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde, şube sınırları içinde üyelerini özendiren ve teşvik eden mesleki yarışmalar yapabilir, olanakları ölçüsünde bülten çıkartarak şube etkinliklerini bu yolla üyelerine ve kamuoyuna duyurabilir.
20 – Tüzüğün 25.maddesi uyarınca, dernek üyeleri hakkında disiplin cezası uygulanması istenilmesi halinde, gerekli raporları hazırlar ve kendi görüşü ile birlikte başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde dernek yönetim kuruluna bildirir.

Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanının Derneği Temsil Yetkisi:
Madde 36 – Şube Yönetim Kurulu ve başkanı kendi bölgesinde derneği temsil eder. Özellikle şube bölgesi dışındaki olaylar hakkında dernek adına hiçbir atılımda bulunamazlar. Şube bölgesi içindeki derneği temsil yetkisinden doğan her davranış için dernek Yönetim Kurulu’ndan onay almak, eğer bu onay için zaman açısından olanak bulunamazsa sonradan derhal bilgi vermek zorundadırlar. Şubelerin sorumluluğundaki bölgenin sınırları her yönetim dönemi başında dernek Yönetim Kurulunca saptanır. Gerekli bir durum doğarsa, değiştirilir.

Şubelerin Hesapları:
Madde 37 – Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği bu tüzüğün 19/D ile 46. maddeleri hükümleri gereğince tek kasa düzeni içinde çalıştığından, şubeler hesaplarını Dernek Genel Merkezi’ne devretmek zorundadırlar. Ancak zorunlu günlük masraflarının karşılanması için gelirlerinin Dernek Yönetim Kurulu’nca her Ocak ayında belirlenecek miktarını avans olarak tutabilirler ve gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulundan ayrıca avans isteyebilirler. Şubeler avansları ile ilgili olarak 3 ayda bir genel merkeze yazılı olarak hesap verirler.
İstisna olarak şubeler, gelirlerinin yüzde yirmi beşini yalnızca eğitim ve sosyal destek harcamaları için kasalarında tutabilirler ve gerekçelerini de belirterek dernek Yönetim Kuruluna yazılı bildirmek kaydı ile ve şube yönetim kurulunun karar alması koşulu ile harcayabilirler. Bu pay, eğitim ve sosyal destek dışında hiçbir yere harcanamaz. Bu fasıldan harcanmayan para dönem sonunda Genel Merkeze aktarılır. Şubeler, Dernek Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak eğitim ve sosyal destek etkinlikleri için sponsor bulabilirler.

lll – Şube Denetleme Kurulunun Seçimi, Görev ve Yetkileri:
Madde 38 – Dernek kurullarından hiçbir disiplin cezası almamış ve en az beş yıllık dernek üyesi olanlar arasından şube Genel Kurulunca seçilmiş üç üye denetçilik görevini yaparlar. Disiplin cezası almış olanların (uyarma ve açık uyarma hariç) affa uğramış olmaları, durumu değiştirmez. Gizli oy açık sayım yöntemi ile yapılan bu seçimden en fazla oy alan üç üye denetçiliğe, sonraki üç üye de yedek denetçiliğe seçilmiş olurlar.
Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetim Kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.
Şube denetçileri, şube Yönetim Kurulunun tüm işlemlerini en az üç ayda bir denetler. Bu denetleme sırasında şubenin tüm defter, kayıt, makbuz, ve benzeri belgelerini inceleyebilirler.
Denetçiler incelemelerine ilişkin kararlarını Denetleme Kurulu karar defterine yazarak altını imzalarlar. Kararların bir örneğini dernek Yönetim Kurulu’na verirler.
Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplanması gereğini duyarlarsa, durumu dernek ve şube yönetim kurullarına yazılı olarak ileterek en geç bir ay içinde toplantının yapılmasını isterler.

TEMSİLCİLİKLER
Atanması, Görev ve Yetkileri :
Madde 39 – Dernek Merkezinin ve şubelerin bulunduğu illerin dışında kalan yerlerde orada ikamet etmekte olan bir üye, o yerde üye yoksa temsil yeteneği olan bir kişi Dernek Yönetim Kurulunca “Temsilci” olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu o ildeki üyeleriyle haberleşmeyi ve her türlü ilişkiyi bu temsilci aracılığıyla sağlar.
Temsilciler bulundukları ilde, yönetim kurulunu üyeler dışındaki kişi ve kuruluşlara karşı da temsil ederler. Ancak yönetim kurulundan kesin ve peşin yetki almaksızın dernek adına hiçbir atılımda bulunamaz ve demeç veremezler. Bu tüzükle kendilerine verilmiş olan tüm yetkileri, Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak kullanırlar.
Dernek Yönetim Kurulu bir ildeki temsilcinin o ilde bulunan üyeler tarafından seçilmesini uygun görürse, bu seçim özel olarak görevlendirilecek bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında düzenlenecek toplantıda yapılır. Alınacak sonuca yönetim kurulu kesinlikle uymak zorunda değildir. Bu seçim, Yönetim Kuruluna atayacağı aday hakkında fikir vermek amacını güder.
Yönetim Kurulu temsilciyi gerekli gördüğü her zaman değiştirebilir. “Temsilcilik bulunan yerlerdeki üyeler dernek seçimlerine en yakın şubede katılırlar. Bunun hangi şube olacağı Yönetim Kurulunca saptanır. Ve temsilciye duyurulur. Yönetim Kurulu bu saptamayı yaparken ulaşım kolaylıklarını dikkate alır.”

Temsilcilerin görevleri şunlardır :
1– Bulundukları yerde derneğin gelişmesi ve amaçlarının gerçekleşmesi için çaba göstermek,
2– Dernek üyelerinin her konudaki gereksinmelerini Yönetim Kurulu’na duyurmak,
3– Yönetim Kurulu’nun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri kendi bölgesindeki üyelere duyurmak,
4– Üyelik isteklerini tüzüğe uygun olarak yönetim kuruluna ulaştırmak,
5– Üyelerin gazetecilik ve spor gazeteciliği niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda yönetim kurulunu aydınlatmak,
6– Üyelerin, ödenti ve giriş bağışlarının alınmasında yönetim kuruluna yardımcı olmak,
7– Yönetim Kurulunda üyelere sosyal yardım olarak gönderilecek parayı yerine ulaştırmak,
8– Kendi bölgesinde dernekle ilgili her konuda yönetim kuruluna öneride bulunmak,
9– Kendi bölgesinde görevli gelecek dernek üyelerine mesleksel kolaylıklar sağlamak,
Temsilciler, üyelerden alındı belgesi karşılığı topladıkları ya da her ne şekilde olursa olsun dernek adına aldıkları paraları Yönetim Kurulu hesabına en kısa zamanda göndermek zorundadırlar.

Tüzük Değişikliği
Madde 40 – Tüzük değişikliği, genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği, ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin bildirimi, dernek kuruluşundaki usule göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DERNEK MÜDÜRÜ
Madde 41 – Dernek Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır ve gerekli görüldüğünde görevinden alınabilir. Dernek müdürü tam gün esasına göre çalışır, kendisine ödenecek ücret ve yapılacak öteki ödemeler Yönetim Kurulunca saptanır. Dernek Müdürünün görev ve yetkileri:

Madde 42 – Dernek müdürünün başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1– Dernek merkez örgütünü yürütmek, her türlü yazışmayı sürdürmek işlemlerin ve muhasebenin düzenli işlemesini sağlamak,
2– Dernek örgütünün tüm faaliyetlerini izlemek ve gözetim altında bulundurmak ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
3– Üye kayıt defterini tutmak,
4– Her ay fiili harcamalarla ilgili hesap tablosunu düzenleyerek Mali İşler Sorumlusuna sunmak,
5– Başta üye ödentileri olmak üzere dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak,
6– Dernek organlarının kararlarını yürütmek, karar defterini tutmak,
7– Dernek bünyesinde çalışan personel arasında görev dağıtımı yapmak, uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlayacak önlemleri almak,
8– Derneğin vergi borçları, sigorta primleri ve benzeri gibi yasal ve alışılmış ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
9– Yönetim Kurulunun verdiği yetki sınırları çerçevesinde günlük zorunlu harcamaları yapmak, derneğin gelirlerini teslim alarak kasada korumak ve Yönetim Kurulunun saptadığı miktarın üstündeki kısmın derneğin banka hesabına yatmasını sağlamak,
10– Tüzüğün 48. maddesinde belirtilen derneğin tutmakla yükümlü olduğu defterleri korumak. Ayrıca derneğe ait muhasebe defterleri, alındı belgesi koçanları ile gelen ve giden evraklarla, harcama belgelerini yasaların öngördüğü süreler içinde saklamak,
11– Tüzüğün, yönetmeliklerin ve dernek organlarının kendisine verdiği öteki görevleri yerine getirmek.

ALTINCI BÖLÜM
DERNEĞİN GELİR, BORÇ VE GİDERLERİ DEFTER VE KAYITLARI
Derneğin Gelirleri Ve Borçlanma Usulleri:
Madde 43 – Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği’nin gelir kaynakları şunlardır:
1– Üye ödentisi ve üye giriş ödentisi ile katılma payları,
2– Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılan her çeşit bağış,
3– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve örgütünün yaptığı yardımlar,
4– Dernek sporcularının katıldığı spor yarışmalarında hak edilecek hasılat payları,
5– Dernekçe organize edilecek spor karşılaşmalarından alınacak organizatör hissesi,
6– Derneğin sahip olduğu mal varlığından ya da kullanma ve yararlanma hakkına sahip bulunduğu sosyal ve sportif tesislerden elde edilecek gelirler,
7– Derneğin amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla ve özellikle sporla ilgili kuruluşlara verdiği hizmetlerin anlaşmalarından doğan karşılıklar,
8– Balo, eğlence, konser, konferans gibi gelir getirici atılımlardan elde edilecek gelirler,
9– Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak yayınlardan sağlanan gelirler,
10– Yardım toplama hakkındaki yasalar hükmüne uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır,
11– Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ya da öteki kuruluşlardan valiliğe bildirmek suretiyle alacağı yardımlar.
12– Derneğin Borçlanma Usulleri; Yönetim kurulu ve dernek temsilcisi görev ve yetkisi dahilinde genel mevzuat hükümlerine ve tüzüğüne göre derneğin ihtiyacı kadar borç sağlayabilir. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Üyelik Ödentisi:
Madde 44 – Üyelik ve ilk giriş aidatı ile katılma payları genel kurulca belirlenir; Ödentiler aidatların yıllık toplamı olarak toptan da alınabilir. Bu miktar aylık olarak da alınabilir. Yeni rakamların uygulaması olağan kongre yapılan yılın Temmuz ayından başlatılır.

Gelirlerin Toplanması:
Madde 45 – Derneğin her türlü gelir toplaması birbirini izleyen, numaralı dernek mühürü ile mühürlü ve geliri toplayanın imzasını taşıyan koçanlı alındı belgesi karşılığı yapılır.
Dernek adına gelir toplamaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.

Derneğin Giderleri:
Madde 46 – Dernek gelirlerini, amaçları ve Dernekler Yasasının ilgili hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Derneğin harcamaları, Genel Kurulca onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulunun vereceği yetki çerçevesinde Mali İşler Sorumlusu ya da dernek müdürü tarafından yapılır.
Yönetim Kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir ya da birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir.
Her çeşit harcama için belge alınması şarttır.
Şubelerin harcamaları, dernek Yönetim Kurulunca onaylı bütçelerine göre şube Yönetim Kurulu ya da şube Yönetim Kurulunun vereceği yetki çerçevesinde Mali İşler Sorumlusu üye tarafından yapılır.

Derneğin Kasa Düzeni:
Madde 47– Dernek Yönetim Kurulu, derneğin parasal sorunlarının tümünü tek kasa düzeni içinde derlemekle sorumludur. Sosyal çalışmalar, sportif çalışmalar, dernek tesislerinin gelir ve giderleri, şubelerin parasal işlemleri ayrı ayrı hesaplar halinde tutulsa bile dernek tek kasa düzeni ile çalışır. Şubelerin hesapları dernek muhasebesine işlenir.
Yönetim Kurulu günlük zorunlu giderler için dernek kasasında tutulacak nakit miktarını saptar.
Şube yönetim kurulları günlük ve zorunlu giderleri için, dernek kasasında tutulacak nakit mevcudunu saptarlar.
Genel Merkez ve Şubelerin kasalarındaki fazla paralar dernek Yönetim Kurulu tarafından adları belirlenmiş bankalarda açtırılan dernek hesabına yatırılır.

Derneğin Temsili:
Madde 48-Dernek mali konularda Yönetim Kurulunun yetki verdiği üyelerinden ikisinin ortak imzası ile temsil edilir.

Tutulacak Defter ve Kayıtlar:
Madde 49 – Derneğin Merkezinde ve Şubelerinde; 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile, 4771 sayılı Medeni yasanın 62.maddesine dayanılarak çıkartılan Yönetmelik’ de ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Derneğin İç Denetimi:
Madde 50 – Derneğin iç denetimi esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Derneğin mizanları ile her takvim yılı sonunda o hesap dönemine ait kesin hesap raporunun bir nüshası denetleme kurulu başkan ve üyelerine gönderilir.
Yasaların ve tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıtlar ve belgeler diledikleri anda incelenmek üzere sürekli olarak denetleme kurulunun incelemesine açık bulundurulur.
Dernek Yönetim Kurulu, ve Denetleme Kurulu, Şubelerin ve diğer görevlilerin her konudaki çalışmalarını, belge ve kayıtlarını dilediği anda inceleyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Derneğin Feshi ve Malların Tasfiyesi:
Madde 51– Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği’nin feshine karar verilebilmesi için tüzüğün 13. maddesine göre toplantıya çağrılan Genel Kurulda, derneğe kayıtlı tüm üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih kararı verilmesi durumunda derneğin mal, para ve haklarının ne şekilde tasfiye edileceği genel kurulda karara bağlanır. Ancak dernek Genel Kurulu bu konuda bir karar almaz ise tüm para, mal ve haklar hazineye intikal eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 52– 14 Nisan 1963 günü kurulmuş olan Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği’nin kurucu üyeleri şunlardır.
ADNAN AKIN :                T.C. İstanbul 1911 / 04.09.1985
BURHAN FELEK :              T.C İstanbul 1305 / 04.11.1982
TARIK BİLGİN:               T.C. 1912 / 1976
TEVFİK ÜNSİ ARKUN:      T.C. İstanbul 1917/26.04.2004
NAMIK SEVİK:                T.C. İstanbul 1926 / 21.08.1986
NECMİ TANYOLAÇ:       T.C. İskeçe – 1928 / 28.11.2013
KAHRAMAN BAPÇUM:   T.C. İstanbul – 1923.
İHSAN BİRİCİK:              T.C. Akşehir – 1930 / 17.09.1991
SAMİM VAR:                  T.C. İstanbul – 1925 / 08.05.1976
YALÇIN TOKER:               T.C. İçel – 1937.
HALUK SAN:                  T.C. İstanbul – 1912. / 21.07.1995
AYDIN BAKANOĞLU:       T.C. İstanbul – 1918 – 05.03.1998
NECATİ KARAKAYA:         T.C. İstanbul – 1928
NEZİH DEMİRKENT:         T.C. İstanbul – 1930. 13.02.2001
O.VEDAT SEVİNÇLİ:         T.C. İstanbul – 1922 / 21.06.1992
FERRUH İLKÜNSAL:         T.C. İstanbul – 1341 / 22.07.1985
SACİT DEMİRCAN:           T.C. Giresun – 1928
NECATİ BİLGİÇ:              T.C. Kilis – 1928 / 08.12.2015
ALİ HENDEKÇİ:               T.C. İzmir – 1924 / 1979
RIDVAN YELEKÇİ:             T.C. İstanbul – 1934. – 26.6.2000

NOT: 27.MADDE KALDIRILDIĞI İÇİN 28’NCİ MADDENİN SAYISI 27  VE TÜZÜK SONUNA KADAR HER MADDENİN NUMARASI BİR GERİYE KAYDIRILMIŞTIR.
SONUÇTA DERNEĞİN KURUCULARINI İÇEREN 53’NCÜ MADDE 52 OLACAK VE TÜZÜK BURADA BİTECEKTİR.

 

TSYD – who has written posts on Türkiye Spor Yazarları Derneği.