Ana sayfa TÜZÜK – 2023

TÜZÜK – 2023

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
2023

MADDE 1-DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMACI
a) Derneğin adı Türkiye Spor Yazarları Derneğidir. Kısaltılmış adı TSYD’dir

b) Faaliyet alanı ülke geneli olup mesleki ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir. Merkezi İstanbul’dadır.

c) Derneğin amacı yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gitmektir.

 

MADDE 2- DERNEĞİN FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ
a) Dernek taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. İşletmelerini yapar.
b) Her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar
ve spor müsabakaları ile gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir.
c) Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla her düzeyde Eğitim ve Öğretim kurumu, Dershane, Kurs ve Yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.
ç) Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla İktisadi, Ticari ve Sanayi İşletmeleri açabilir, Ortaklıklara girebilir, Yardımlaşma Sandıkları kurabilir ve işletebilir.
d) Mevcut yardım toplama kanunları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bağış ve yardım toplar, alır veya verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
e) Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için sosyal ve kültürel lokal ve tesis kurabilir ve işletebilir.
f) Amaç ve hizmetleri doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve internet portalı gibi yayınlar yapabilir, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir.
g) Uluslararası faaliyetlerde bulunabilir, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olabilir, ortak çalışmalar yapabilir ve yardımlaşabilir.
h) Amacın gerçekleşmesi için gerekli görülmesi durumunda Vakıf kurabilir.

MADDE 3-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI
a) Fiil ehliyetine sahip 21 yaşını bitirmiş olmak
b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak
c) En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak
ç) Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan basın ve yayın organlarında sözleşmeli olarak sürekli çalışan herkes, meslekte en az 3 yıl çalışmış olmak ve başka profesyonel işi bulunmamak kaydıyla üyelik için derneğe başvurabilir.
d) Yukarıda söz edilen basın ve yayın organları deyimi sürekli ve periyodik olarak yayınlanan yazılı basın organları, ajanslar ile yurt çapında dinlenebilen ve izlenebilen radyo ve televizyon kuruluşları ile şartlara uygun İnternet sitelerini kapsar.
e) Çalışanlardan kasıt ise yazılı basında spor muhabiri, spor foto muhabiri, spor yorumcusu, spor editör veya spor redaktörü, spor sayfa sekreteri, ressam veya karikatürist ile sözlü ve görüntülü basında spor muhabiri, spor spikeri, spor yorumcusu, spor yönetmeni, spor kameramanı olarak sürekli görev yapanlardır. Buradaki esas, ilgili kurumların SGK kapsamında basın iş sektöründe faaliyet göstermesidir.
f) İnternet sitelerinde ise sadece haber ve spor sitesi olarak faaliyet göstermesi şartı vardır. Ancak başvuru yapanların çalıştığı İnternet sitelerinin 3 büyük ajanstan birine abone olması gerekmektedir. Bu koşulları taşıyan İnternet sitelerinde en az 3 yıldır çalıştığını belgeleyen Yayın Yönetmeni, Editör, muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar, gene Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla üye olabilirler.
g) Başvurular Şube olan yerlerde Şube aracılığıyla, diğer illerde Temsilci aracılığıyla Genel Merkez’e yapılır. Şubeler ve Temsilcilikler kendilerine yapılan üye başvurularını araştırır, inceler ve kendi görüşüyle birlikte en kısa sürede Genel Merkez’e gönderir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en fazla 30 gün içinde kabul veya reddeder. Yönetim Kurulunun karar ve kanaati geçerlidir. Başvuru sahibi tüm üyelik koşullarını taşısa bile, Yönetim Kurulunun kanaati olumlu değilse üye olamaz. Kararın sonucu bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
h) Üyelerin spor gazeteciliğine devam edip etmedikleri, Yönetim Kurulu tarafından denetlenir. Basın mesleğinden ayrılanlar ve basında sporla ilgilenmedikleri tespit edilenler yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul kararıyla üyelik haklarını kaybederler.

I) Dernek üyeliği aralıksız 20 yıl sürmüş olanlar, disiplin suçu işlememiş ve aidatlarını ödemiş oldukları takdirde, spor gazeteciliğinden ayrılmış olsalar ya da basın mesleğinden emekli olsalar dahi üyelik hakkını kaybetmezler. Ayrıca malulen emekli olanların da disiplin suçu işlememiş ve aidatlarını ödemiş oldukları takdirde üyelikleri devam eder. (26.3.2021 tarihinden önce üye olanlar için bu hak 15 yıldır.)
k)Derneğe üye olan kişi aidatını ödemediği taktirde genel kurulda oy kullanamaz, sadece izleyici olarak katılabilir, derneğin sosyal faaliyetlerine iştirak edemez, tesislerinden de yararlanamaz.

 

MADDE 4-ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 5 -ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Disiplin suçu işleyenler, 3 yıl süreyle aidatlarını ödemeyenler ve mesleği bıraktıkları tespit edilenler, Yönetim Kurulunun önergesi ve Genel Kurulun ihraç kararını onaylaması halinde, üyelikten çıkarılır. Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılanlar için bir daha oylama yapılamaz, derneğe tekrar üye olamaz.

MADDE 6-ONUR ÜYELİĞİ
Türk Spor basınına ve TSYD’ ye üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere Yönetim Kurulunca onur üyeliği verilebilir. Bir kimseye onur üyeliği verilebilmesi için, o gün toplanan yönetim kurulunun bu kararı oy birliğiyle alması şarttır. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

MADDE 7-DERNEK ORGANLARI
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu
4- Disiplin Kurulu

 

MADDE 8- GENEL KURUL
a) Derneğin Olağan Genel Kurulu üç yılda bir mayıs ayı içinde yapılır. Şubelerdeki üyeler dahil, bütün Dernek üyeleri Genel Kurula katılma hakkına sahiptir. Ancak aidat borcunu ödemeyen üyeler Genel Kurula sadece izleyici olarak katılabilir, oy kullanamaz.

b)Genel Kurulun günü, yeri, saati ve gündemi ile birlikte Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporu tüm üyelere dağıtılmak üzere ilk toplantıdan en az 15 gün önce Genel Merkezde hazır bulundurulur. Ayrıca SMS yolu veya Derneğin internet sitesi aracılığıyla üyelere duyurulur.

c)Yönetime aday olanlar, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu aday isim listelerini ilk Genel Kurul tarihinden bir iş günü öncesine kadar Yönetim Kuruluna bildirmek ve Yönetim Kurulu da bu listeleri Derneğin internet sitesinden yayınlamak zorundadır. Bu tarihten sonraki müracaatlar geçerli değildir.
ç)Olağan Genel Kurula bir ay kala Derneğe üye kaydı dondurulur. Seçim sonrası kayıtlar tekrar açılır. Yönetim Kurulu Genel Kurula katılacakların listesini ilk toplantıdan 15 gün önce hazırlar. Derneğin internet sitesinde yayınlar, ayrıca listeleri Genel Merkezde üyelere vermek üzere hazır bulundurur.

d)Genel Kurul, aidat borcunu ödemiş, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır. Çoğunluk sağlanamayıp toplantı ertelenirse, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak gene de katılanların sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil üye sayısının toplamından iki kat aşağı olamaz. Şartlar oluşmamışsa Genel Kurul yapılmaz, ileri bir tarihe ertelenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman dilimi bir haftadan az olamaz. Genel Kurul toplantısı Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.
e)Genel Kurula katılacak üyelerin isim listesi toplantı salonunda hazır bulundurulur. Kimlik belgeleri görevliler tarafından kontrol edilen üyeler, listedeki isimlerin karşısına imza atarak toplantı salonuna girer. Genel Başkanın üyeleri İstiklal marşı ve saygı duruşuna davet etmesinden sonra, Genel Kurulu adil bir şekilde yönetmek üzere açık oyla bir Başkan ve iki üye seçilerek Divan oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Ancak Başkan toplantıyı iptal veya erteleme hakkına sahip değildir. Bunun kararı Genel Kurul’a aittir.
f) Genel Kurulda daha önceden hazırlanmış ve basılmış listeler yarışsa bile, üyeler dışarıdan da aday olabilir. Pusulalardaki aday isimleri çizilebilir, yerine başkaları yazılabilir. Listeler delinebilir, dışarıdan aday olanlar yönetime girebilir.
g) Yönetici sayısından fazla isim yazılı listeler ile yarısından az isim yazılı listeler geçersizdir. Bir kurul seçiminde kullanılan oy geçersiz ise, bu durum diğer kurulları etkilemez. Onlar geçerli sayılır. Üyeler Genel Kurulda tüzük değişikliğine ilişkin önerge veremez. Seçimde aday listelerin eşit oy alması halinde seçim tekrarlanmaz, Yönetim kura ile belirlenir.

 

MADDE 9-GENEL KURULUN GÖREVLERİ

a)Gizli oy ve açık sayımla 1 Genel Başkan ve 14 Yönetim Kurulu asil, 14 Yönetim Kurulu yedek, 3 Denetim Kurulu asil, 3 Denetim Kurulu yedek, 5 Disiplin Kurulu asil ve 5 Disiplin Kurulu yedek üyelerini seçmek.
b)Gerekirse Dernek Tüzüğünü değiştirmek.

c)Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek, bu raporları ibra etmek veya etmemek.
ç)Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylamak
d) Yönetim Kuruluna borçlanma konusunda yetki vermek veya vermemek.
e) Derneğe gerekli taşınmaz malları satın almak veya eldeki taşınmazları satmak için yönetim kuruluna yetki vermek veya vermemek.
f) Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezasına çarptırılan üyenin durumunu görüşmek ve karara bağlamak.
g) Yönetim Kurulu tarafından önerilen şube açılıp veya kapanması konusunda karar vermek.
h) Derneğin feshine karar vermek. Gerekirse tasfiye komisyonu seçmek.

ı) 25772 Sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunun ek 2’inci maddesi uyarınca Dernekler bundan böyle Genel Kurul toplantılarını elektronik ortamda yapabileceklerdir. Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulu eskisi gibi mevcutlu yapabilir, ancak elektronik genel kurul kararı aldığı takdirde, eskiden olduğu gibi 3 yılda bir Mayıs ayı içinde yapılacaktır. Genel Kurul kararı SMS yolu ve Derneğin internet sitesi aracılığıyla üyelere 15 gün önceden duyurulacaktır. Aynı şekilde Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporu Genel Kuruldan 15 gün önce Derneğin internet sitesi aracılığıyla üyelere duyurulur. Yönetime aday olanlar Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu aday listelerini genel kurul tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Yönetim Kuruluna bildirmek ve Yönetim Kurulu bu listeleri Derneğin internet sitesinde yayınlamak zorundadır.  Elektronik genel kurulda, aidat borcunu ödemiş, katılma hakkı bulunan üyeler oy kullanabilir.

 

MADDE 10-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
a) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da toplam üye sayısının beşte birinin isteği üzerine yapılır. Olağanüstü Genel Kurul talebinde bulunabilmek için imzaların ıslak ve de noter onaylı olması şarttır. Başvurular uygun ise, Yönetim Kurulu bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplamak zorundadır.
b) Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı günden itibaren üye kaydı dondurulur. Seçim sonrası üye kayıtları tekrar açılır.
c) Olağanüstü genel kurulların uygulama bakımından olağan genel kurullardan hiçbir farkı yoktur. Divan Başkanlığı ve üyelerin seçimi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve ibrası, Başkan adaylarının konuşması ve seçimler, aynen olağan genel kurulda olduğu gibi yapılır.

MADDE 11- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek üyeliğinde 10 yılını doldurmuş ve hiç bir disiplin cezası almamış 1 Genel Başkan ve üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve hiç bir disiplin cezası almamış 14 üyeden oluşur. Genel Başkan ve 14 üyeden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantıda 3 Asbaşkan, Genel Sekreter, Mali İşler Sorumlusu, Tesisler Sorumlusu, Sosyal Medya Sorumlusu, Basın Sorumlusu ve Şubelerden Sorumlu yönetim kurulu üyesini seçer. Bu görevlerden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu ilk toplantısında boşalan bu görev için yeniden seçim yapar. Yönetim Kurulu görevlilerin her biri için en az 5 üyenin önerisiyle yeterlilik oylaması yapılabilir. Ancak Başkan için yeterlilik oylaması yapılamaz. Genel Başkan ancak Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun vereceği kararla görevden alınabilir. Genel Başkanın istifası halinde yönetim kurulu kendi arasından bir yöneticiyi başkan seçemez, ancak genel kurul kararı alabilir. Yeterlilik oylamasıyla görevi sona eren yöneticinin yönetim kurulu üyeliği devam eder. Yönetimden birinin istifası halinde, yedek listeden genel kurulda en fazla oyu almış üye yönetime girer. Yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu üye sayısı ayrılmalardan ötürü 7’ye düşerse, aynı Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu genel kurul çağrısında bulunmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde Genel Başkanın, onun yokluğunda da Asbaşkanlardan birisinin ya da Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Yöneticilerden biri üst üste iki toplantıya izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmez ise Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar, Genel Sekreter tarafından karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelere imzalatılır. Karara karşı olan üyeler bunun nedenini belirten görüşlerini de yazarak ve de imzalayarak muhalefet şerhi koyabilirler.

GENEL BAŞKAN

a)Genel Başkan, Derneği yurt içi ve yurt dışında temsil eder, Dernek bünyesinde kurulan Komite ve Komisyonların doğal başkanıdır. Dernek adına demeç ve açıklama yapmaya, bildiri yayınlamaya yetkilidir. Genel Başkan açıklama yaparken veya bildiri yayınlarken, Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde tek başına imza kullanabilir. Ancak mali konularda tek başına imza atamaz. Bu durumda iki imza şartı vardır. Genel Başkan ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerinden biri ortaklaşa imza yetkisine sahiptirler.

 

b) ASBAŞKANLAR:
Genel Başkanın yardımcısıdırlar. Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda 3 Asbaşkanın görev alanlarını karara bağlar. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarda, organizasyonlarda Derneği Genel Başkan adına temsil ederler.

c) GENEL SEKRETER
Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksamadan yapılmasını sağlar. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları, şubeleri, görevlileri ve üyeleri ile ilişkileri organize eder.

ç) MALİ İŞLER SORUMLUSU
Derneğin tüm parasal işlerinden sorumludur.

d) TESİS SORUMLUSU
Genel Merkez ve Şubelere ait tesislerden sorumludur. Derneğin tesislerinde yapılacak restorasyon, ilave ve projelerle ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirir, her türlü girişimde bulunur.

e) SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

Sosyal Medya Sorumlusu yönetici, internet sitelerindeki, meslektaşlarımız ile diyalog halinde olacak, sorunları masaya getirecek, çözüm yolları arayacaktır.


f) BASIN SORUMLUSU
Türkiye’de düzenlenen tüm spor müsabakalarında görev yapacak üyelerin saha içi ve tribünde sağlıklı görev yapmasından sorumludur. Basın tribünlerindeki sorunları çözer, spor yazarlarının, foto muhabirlerinin ve kameramanların sorunlarını giderir ve gerekirse Yönetim Kuruluna getirerek çözüm arar. Dernekte profesyonel olarak çalışan Akreditasyon ve Organizasyon sorumlusu ile birlikte uyum içinde çalışır, uygulamaları denetler.

g) ŞUBELER SORUMLUSU
Görevi Genel Merkez ile Şubeler arasında diyaloğu sağlamak.

MADDE 12-YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
a) Derneği yönetir. Mesleksel, sosyal ve sportif amaçların gerçekleşmesi için yönetmelikler hazırlar, sözleşmeler yapar, anlaşmalar düzenler ve bunları uygular, gerekirse değiştirir. Derneğin mal sahibi olduğu veya işlettiği tesisler hakkında karar verir, uygular.
b) Derneğe her çeşit görev için personel alır, bunların ücretlerini belirler, gerektiğinde işine son verir.
c) Genel Kurulun onayladığı bütçeyi uygular, çalışma programları hazırlar.
ç) Dernek amaçlarına uygun olarak her türlü organizasyonu düzenler, eğitim seminerleri yapar, spor müsabakaları düzenler, toplantılar yapar.
d) Kendi sorumluluğu altında, yönetim kurulu üyesi olmayan kendi üyeleri arasından kişilere görevler verir. Komisyonlar kurar.
e) Gerekli gördüğü illerde şube açılması için işlemler yapar. Genel Kurula önerir.
f) Şubelerin çalışmalarını mali açıdan denetler, Şube Yönetim kurullarının kendi çalışma alanları ile ilgili önerilerini inceler, karara bağlar. Yönetim Kurulu kararlarına karşı direnen Şubeyi bir ay içinde olağanüstü genel kurula çağırır. Şube Genel Kurulunda ibra edilmeyen Şube Yönetim Kurulları hakkında gerekli görürse dava açar.
g) Disiplin Kurulunun aldığı kararı uygular.
h) Üye alımına karar verir, üyelikten düşürür. Ancak gene de son karar Genel Kurul’undur.
ı) Tüzük değişikliği için gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
i) Dernekle ilgili her türlü anlaşmazlıkta adli, idari, mali ve icrai işlem yapar. Dava açar, davadan vazgeçer, sulh olur, davayı kabul eder ya da bu konuda vekalet verir.
j) Gerekli gördüğü illerde temsilcilik açabilir.
k) Yıllık üye aidat miktarını belirler.

MADDE 13-DİSİPLİN KURULU
a) KURULUŞU: Disiplin Kurulu, hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 10 yıllık dernek üyeler arasından seçilir. 5 kişiden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapacak olan Disiplin Kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer. Başkanın özrü durumunda en kıdemli üye toplantıya başkanlık yapar. Disiplin Kurulunun 5 de yedek üyesi bulunur.

b) GÖREVLERİ: Disiplin Kurulunun görevi, üyelerin Derneğe zarar vermesini engellemek, dernek üyelerinin karşılıklı saygı çerçevesinden uzaklaşmasını önlemek ve de spor yazarlığı mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışların karşısında durmaktır. Buna aykırı davrananlar cezalandırılır. Disiplin Kurulu, Yönetim kurulunun çağrısı üzerine disiplinsiz davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Kendisine verilen dosya üzerinde araştırma ve inceleme yaptıktan sonra, disiplin suçu işlediği öne sürülen üyenin yazılı veya sözlü savunmasını alır, tanıkları dinler, kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üye Disiplin Kuruluna ifade vermek zorundadır. Savunması istenen kişi, savunma vermekten kaçınıyorsa, durum saptanır ve savunma alınmaksızın karar verilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun başvurusundan itibaren 1 ay içinde karar vermek zorundadır.

 

MADDE 14-DİSİPLİN SUÇLARI, CEZALARI VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Disiplin suçları şunlardır:
1- Dernek çalışmalarını baltalamak ve zarar verici davranışlarda bulunmak
2- Dernek adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak
3- Derneği, yöneticileri ve üyeleri üçüncü şahıs ve kurumlara karşı küçük düşürmek, adını lekelemek, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak
4- Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunmak, yetkisini aşmak
5- Dernek üyelerine ve yöneticilerine karşı sözlü ve fiili davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, kavga etmek, saygısız davranışlarda bulunmak
Üyelere 4 tür ceza uygulanabilir:
a) Uyarı: Disiplin Kurulunun verdiği en hafif cezadır. Disiplin suçu işlemiş üyeye, davranışlarının uygun olmadığı, hiçbir üyenin haberi olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir ve tekrarlanmaması için uyarılır.
b) Kınama: Uyarılara rağmen üye disiplin suçu işlemeye devam ederse bu defa kınama cezasına çarptırılır. Kınama cezası Yönetim Kurulu tarafından tüm üyelere duyurulur. Kınama cezası, uyarı cezası vermeden de uygulanabilir.
c) İhraç: Disiplin Kurulunun verdiği en ağır cezadır. Hakkında ihraç kararı alınan kişi Yönetim Kurulunun onaylaması halinde bir daha Dernek tesislerine giremez. Dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan yoksun kalır.

d) Hak mahrumiyeti: Yönetim Kurulunun onaylaması halinde belirli süre derneğin sosyal faaliyetlerine iştirak edemez, tesislerinden yararlanamaz.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun uyarı ve kınama cezalarını görüşür ve karara bağlar. Kesin ihraç kararı ise sadece Genel Kurul’a aittir. Yönetimin ihraç edilmesini istediği kişi bir sonraki Genel Kurulda katılanların yarıdan bir fazla oyu ile affedilirse, üyeliğe tekrar dönüş yapar, hakları iade edilir. Affedilmez ise üyeliği düşer, kesin ihraç olur. İhraç edilen üye hiçbir şekilde tekrar derneğin üyesi olamaz.

 

MADDE 15-DENETİM KURULU
a) Kuruluşu: Denetim Kurulu, hiçbir disiplin cezası almamış 10 yıllık üyeler arasından seçilir. 3 kişiden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapacak olan Denetim Kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer. Denetim Kurulunun 3 de yedek üyesi bulunur.

b)Görevleri: Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyetlerinin uygun yapılıp yapılmadığını denetler. Derneğin tüm defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve yazılı belgelere dayanıp dayanmadığını inceler. Gördüğü aksaklıkları bir ikaz yazısı ile Yönetim Kuruluna bildirir. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama ister. Hesaplarda bir usulsüzlük ve yolsuzluk ya da Derneği zarara sokacak bir uygulama görürse Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister. 1 yılı geçmeyen aralıklarla toplanan Denetim Kurulu görev dönemi sonunda bir rapor hazırlar ve bunu Genel Kurula sunar.

 

MADDE 16-ŞUBELER

a) Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla Şube açabilir. Şubeler idari ve mali bakımdan Genel Merkez’e bağlıdır ve bunun dışına çıkamaz. Aksi taktirde tüzüğü çiğnemiş sayılırlar. Türkiye Spor Yazarları Derneği tek kasa düzeni ile çalıştığı için, Şubeler Genel Merkezi herhangi borç ve taahhüt altına sokamazlar. Şubeler kasalarında zaruri ihtiyaç dışında ( Bir aylık personel gideri, elektrik, su doğalgaz gibi diğer giderler) para bulunduramazlar, bu paraları Genel Merkezin kasasına devretme mecburiyeti vardır.

b)Şubeler ancak Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı onayını alarak demeç verebilir, açıklamada bulunabilir. Şube adına internet sitesi kuramaz, mesaj yayınlayamaz, gazete ve dergi çıkaramaz, sosyal alemde (facebook, twitter gibi) paylaşımda bulunamaz. Faaliyetlerini sadece TSYD’ ye ait iletişim araçlarında duyurabilir.

c)Şube açıp kapatma yetkisi Genel Kurulundur. Yönetim Kurulu, şube açılması veya kapatılması için gerekçeleriyle birlikte Genel Kurula teklif sunabilir.
ç)Bir ilde şube açılabilmesi için en az 21 üyenin bulunması şarttır. Şube açıldıktan sonraki süre içinde üye sayısı 21’in altına düşer ve de işlevini yitirirse, gene Genel Kurul kararıyla kapatılır.
d) Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur ve 3 yılda bir mart ayında toplanır. Ancak Şubeler Genel kurullarını Genel Merkez olağan genel kurulundan iki ay önce bitirmek zorundadır. Toplantı günü Şube ve Genel Merkez Yönetim kurulları arasında anlaşmaya varılarak saptanır. Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak gene de bu sayı Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye sayısının toplamından iki kat az olamaz. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısının yer gün ve saatini toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilan etmek zorundadır. Yazılı veya elektronik posta ile üyelerine duyurur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Şube olağanüstü genel kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da şubelerde kayıtlı üyelerin beşte birinin ıslak imzalı ve noterden tasdikli yazılı gündem isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine madde eklemesi yapılamaz. Mevcut gündem toplantıda karara bağlanır.

e)Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, şube yönetim ve denetim kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantıya girerler, toplantı Şube Başkanı veya yönetim tarafından görevlendirilen bir yönetici tarafından açılır. Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar sekreter seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Şube Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin oyu ile görüşülmesi istenen diğer konular da gündeme alınır. Kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır.
f)Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1- Şube Yönetim Kurulunun 3 yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip karara bağlamak.
2- Genel Merkez Yönetimine sunulacak bütçe tasarısını onamak

3- Şube Yönetim Kuruluna 1 başkan, 6 yönetim kurulu asil üyesi, 6 yedek üye, 3 Denetim Kurulu asil ve 3 yedek üyelerini seçmek.

g) Şube Yönetim Kurulu, dernek üyeliğinde 5 yılı doldurmuş ve hiçbir disiplin cezası almamış bir Başkan ve üyeliğinde 3 yılı doldurmuş ve hiçbir disiplin cezası almamış 6 üyeden oluşur. Başkan ve 6 üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ilk toplantıda iki Asbaşkan, bir yönetim kurulu Sekreteri ve bir de Mali İşler Sorumlusu seçer, Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarında Genel Merkez Yönetim Kurulu karar ve ilkelerine uymak zorundadır. Bunun dışına çıkamaz. Şube Başkanının istifa etmesi halinde şube yönetim kurulu genel kurul toplantısı yapıp, yeni yönetim kurulunu belirlemek zorundadır. Yeni kurulan şubelerde, yönetim kurulu üyeliği için 3 yıl şartı aranmaz.
h)Şube Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Ayrıca üç yönetim kurulu üyesinin ortak yazılı çağrısı üzerine de toplanır. Şube Yönetim Kurulu görüşmelerini başkanın katılmaması halinde Asbaşkanlardan biri yönetir. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan şube yöneticisi çekilmiş sayılır.
ı)Şube Yönetim Kurulu ve Başkanı, kendi bölgesinde Derneği ve Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsil eder. Şube Yöneticileri birden fazla organa seçilemezler. Şube, bölgesi içindeki derneği temsil yetkisinden doğan her davranış için Genel Merkez Yönetiminden onay almak zorundadır.
i) Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır
1- Derneğin amacının gerçekleşmesi ve Derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak, bu konuda çalışmalar yapmak.
2- Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçeyi uygulamak.
3- Üye aidatlarının toplanması için Genel Merkez ile işbirliği yapmak
4- Üyelerin spor yazarlığı niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda Genel Merkezi aydınlatmak.
5- Spor Okul ve kursları açmak.
6- Kendi bölgelerindeki basın tribünlerini denetlemek.
7- Sportif faaliyetler düzenlemek. Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını alarak ilgili kişi, kurum, şirket ve spor kulübü ile sözleşmeler yapmak.
8- Şube Bölgesi içinde mesleği geliştirici girişimlerde bulunmak, yarışma, seminer düzenlemek.

j)Şube Denetim Kurulu, Dernekten hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 3 yıllık dernek üyesi olanlar arasından seçilir. Yeni kurulan şubelerde iki dönem Denetim Kurulu üyeliği için 3 yıl üye olma mecburiyeti aranmaz. Gizli oy ve açık sayım ile 3 üye Denetim kurulu üyeliğine, 3 üye de yedek denetçiliğe seçilmiş olurlar. Şube Denetim Kurulu Şube Yönetim Kurulunun tüm işlemlerini 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Rapor Denetim defterine işlenir. Raporun bir örneği Şube Yönetim Kuruluna, bir diğer örneği de en geç bir ay içinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir.

k) Şube personeli Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile işe alınır ve işten çıkartılır. Ücreti Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şube Yönetimleri bu konuda hiçbir müdahalede bulunamaz, işe personel alamaz ve işten çıkartamaz.

 

MADDE 17-TEMSİLCİLİKLER

a) Dernek, Genel Merkezin ve şubelerin dışında kalan yerlerde faaliyetlerini temsilciliklerle sürdürür. Temsil yeteneği olan kişiler, Yönetim Kurulu tarafından atanır, 5 yıldır bu görevi yapanlar gerekirse derneğe üye yapılır, görevden alınabilir.
b)Temsilciler bulundukları ilde derneğin gelişmesi ve amaçlarının gerçekleşmesi için çaba gösterir. Üyelerin her türlü sorunlarını Genel Merkez’e bildirir, üyelik isteklerini yönetim kuruluna ulaştırır, kendi ilinde TSYD için çeşitli faaliyetlerde bulunur.

 

MADDE 18-DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
a) Üye ödentisi ve üye giriş ödentisi ile katılma payları.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin (yurt içi ve yurt dışı) kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c) Dernek tarafından düzenlenen konferans, kongre, seminer, toplantı, konser, balo, spor organizasyonu ve spor müsabakalarından elde edilecek gelirler.
ç) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların yaptığı yardımlar.
d) Yayınlardan elde edilen gelirler.
e) Derneğin sahip olduğu mal varlıklarından ya da kullanma ve yararlanma hakkı bulunan sosyal ve sportif tesislerden elde edilen gelirler.
f) İktisadi İşletmesinden elde edilen gelirler.

MADDE 19- ÜYELİK GİRİŞ AİDATI
Yeni üye ilk katılım bedeli olarak, aylık brüt maaşının % 5’ini öder. Yıllık üyelik aidatı ise her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Aidatlar aydan aya ödenebileceği gibi, senelik olarak da ödenebilir.

MADDE 20-DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili olabileceği gibi, nakit olarak da sağlanabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda olamaz ve Derneği ödeme güçlüğüne sokamaz.

MADDE 21-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

a)Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b)Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen konularda faaliyet gösterip gösterilmediğini esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

c)Denetim Kurulu üyelerinin isteği üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

 

MADDE 22-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.

MADDE 23-DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

a)Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) feshine karar verilebilmesi için, toplanacak Genel Kurulda, derneğe kayıtlı tüm üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülür. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
b) Fesih kararı verilmesi durumunda, mal, para ve hakların ne şekilde tasfiye edileceği konusu gene Genel Kurulda karara bağlanır. Ancak Genel Kurul bu konuda bir karar alamazsa, para, mal ve haklar Hazineye intikal eder.

 

MADDE 24-DERNEĞİN KURUCULARI

14 Nisan 1963’de kurulan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin kurucu üyeleri şunlardır:

ADNAN AKIN                   (1911-1985)
BURHAN FELEK               (1305-1982)
TARIK BİLGİN                 (1912-1976)
TEVFİK ÜNSİ ARKUN       (1917-2004)
NAMIK SEVİK                  (1926-1986)
NECMİ TANYOLAÇ           (1928-2013)
KAHRAMAN BAPÇUM        (1923-2018)
İHSAN BİRİCİK                (1930-1991)
SAMİM VAR                     (1925-1976)
YALÇIN TOKER                 (1937)
HALUK SAN                     (1912-1995)
AYDIN BAKANOĞLU         (1918-1998)
NECATİ KARAKAYA          (1928 – 2019)
NEZİH DEMİRKENT          (1930-2001)
ORHAN VEDAT SEVİNÇLİ ( 1922-1992)
FERRUH İLKÜNSAL          (1341-1985)
SACİT DEMİRCAN            (1928- 2017)
NECATİ BİLGİÇ               (1928-2015)
RIDVAN YELEKÇİ            (1934-2000)
ALİ HENDEKÇİ                (1924-1979)
HALİT KIVANÇ                (1925-2022)

TSYD – who has written posts on Türkiye Spor Yazarları Derneği.